Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Podbořany


Tisková zpráva

Projekt Dolní Labe, skupina opatření č. 1 - rekonstrukce ČOV Podbořany

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje na Lounsku rozsáhlou investiční akci, jež je součástí projektu Dolní Labe. Jedná se o celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod v Podbořanech v celkovém finančním objemu téměř 73,5 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Tato investiční akce je součástí projektu Dolní Labe, který jsme letos začali realizovat po dílčích stavbách a financujeme jej z našich prostředků. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení i budování průmyslové zóny, takže zrekonstruovaná ČOV s dostatečnou kapacitou umožní do budoucna připojení dalších objektů a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„Jsme velice rádi, že naše firma zvítězila v tvrdé konkurenci výběrového řízení na realizaci tak významné zakázky. Současně bereme tento úspěch jako závazek pro vlastní realizaci stavby k plné spokojenosti jak investora, tak - a to především - spokojenosti občanů města Podbořany s vlastním provozem odkanalizování a čištění odpadních vod po jeho dokončení,“
dodává Ing. Pavel Přeučil, jednatel společnosti RAVEL.

Více o stavbě:

Na stávající ČOV Podbořany s kapacitou 7700 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody z jednotné kanalizační sítě obcí Podbořany a Hlubany, od cca 5000 připojených obyvatel. Čistírna byla uvedena do zkušebního provozu po roce 1976 a jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s primární sedimentací, čtyřmi aktivačními nádržemi a podélnou dosazovací nádrží.

Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami, tím dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování. Zrekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním bude řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v anaerobních podmínkách. Podstatných změn dozná jak mechanická, tak biologická část čištění. Stávající biologický blok je nevyhovující objemově, tvarově i kvalitou stavebních konstrukcí. Vystrojení objektu proto bude demontováno a objekt bude kompletně zbourán kromě usazovací nádrže, která se stavebně upraví. Nově budou postaveny aktivační nádrže v místě dnešních kalových polí. Pro eliminaci fosforu z odpadních vod bude realizováno srážení pomocí dávkování síranu železitého. Rekonstrukce ČOV Podbořany bude prováděna postupně. Po dobu realizace nové biologické části ČOV bude v provozu současná linka – usazovací nádrž, aktivace a dosazovací nádrž. Výstavba nové biologické linky spolu s dosazovacími nádržemi a rekonstrukce kalového hospodářství bude prováděna až po rekonstrukci hrubého (mechanického) předčištění. Stávající, již dále nevyužité objekty současné linky budou vyčištěny, vydesinfikovány a metr pod úroveň terénu zdemolovány a zasypány. Dojde přitom i ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 73,5 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 22. 5. 2008. Zatím se uskutečnila příprava staveniště a první stavební práce, např. výkopové práce na dosazovací nádrži č. 1, vyčištění vyhnívací nádrže a zahájení sanačních prací na vyhnívací nádrži, demontáž částí technologie kalů a jsou zahájeny i zemní práce na aktivačních nádržích. Stavba má být ukončena do 31. 10. 2009.
Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude postupně zahájen roční zkušební provoz rekonstruované čistírny.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

Více o společnosti RAVEL (zhotovitel):

Firma RAVEL spol. s r. o. vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, zaměřenou na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských a průmyslových objektů, zemní práce a demolice stavebních objektů a budov.
Zkušenosti s prováděním staveb i potřebné strojní vybavení a zázemí umožňují společnosti komplexně realizovat veškerá stavební i montážní díla v rámci jejího oprávnění. Pro speciální práce má vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Společnost realizovala celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské i zahraniční firmy, pro státní a rozpočtové organizace.

Jedním z hlavních cílů společnosti je dosažení vysoké kvality prováděných prací a služeb, proto byl ve firmě od počátku roku 1999 budován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Od roku 2003 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Od roku 2005 byl budován systém environmentálního managementu, certifikovaný roku 2006 dle ČSN EN ISO 14001: 2005.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Podbořany
Vytištěno: 25.07.2017 18:39, www.svs.cz