Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Šluknov


Tisková zpráva, 11. ledna 2011

Ve Šluknově dnes Severočeská vodárenská společnost slavnostně zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu téměř 62 milionů korun (vč. DPH). SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Slavnostního aktu zahájení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Šluknov spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Jde o jednu z posledních rekonstrukcí ČOV v rámci přechodného období. Její původní kapacita neumožňovala další rozvoj aglomerace co do počtu obyvatel nebo podnikání a výroby. Při rekonstrukci budou použity moderní technologie, aby komunální odpadní vody byly čištěny v souladu s novými přísnějšími normami, což bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody a životní prostředí.“

„Naše společnost již v minulosti několik čistíren odpadních vod realizovala, jako např. ČOV Libouchec a ČOV Brná. Nedávno době jsme dokončili ČOV Podbořany v objemu cca 73 milionů korun. Dále pak ČOV a odkanalizování Benešova nad Ploučnicí za cca 89 milionů korun. Nyní jsme dostali důvěru zrealizovat další stavbu, ČOV Šluknov, za což bych chtěl Severočeské vodárenské společnosti poděkovat, a samosprávu města Šluknova ubezpečit, že stavba bude provedena v požadované kvalitě a termínu,“ doplňuje za společnost RAVEL její jednatel, pan Pavel Novák.

Více o stavbě:

Tato ČOV byla uvedena do provozu přibližně v 80. letech minulého století a již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy. Navíc má kapacitu pouze 3 000 EO (ekvivalentních obyvatel), takže je látkově i hydraulicky přetěžována a není možné napojovat další objekty. Nyní je na ČOV připojeno necelých 4 500 obyvatel, což odpovídá v přepočtu 3 300 EO. Po rekonstrukci bude mít ČOV kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel), což umožní napojení celé aglomerace Šluknov včetně plánované průmyslové zóny. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Stříbrného resp. Rožanského potoka.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci ČOV, doplnění objektu mechanického předčištění a realizaci nového biologického stupně čištění. Na přítoku bude lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Následovat bude odlehčovací komora, která odpadní vody odlehčí při dešti do dešťové zdrže. Odpadní vody budou přes rozdělovací objekt čerpány na dvojlinku aktivačních nádrží s předřazenou denitrifikací a nitrifikací. Přebytečný kal bude strojně zahušťován. K dalšímu zpracování bude odvážen na ČOV Varnsdorf.

Rekonstrukce místní čistírny komunálních odpadních vod byla součástí projektu sdružení obcí Šluknovska „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“, jenž měl být původně financován z Fondu soudržnosti EU. Dotaci se získat nepodařilo, proto investorství projektu za svého akcionáře převzala SVS. Celkový finanční objem stavby je 51,62 milionů korun (bez 20% DPH). SVS podala novou žádost o dotaci, a to prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Žádost je řádně zaregistrována a očekává se dotace z Fondu soudržnosti (mohla by dosáhnout výše až cca 27,4 milionů korun) a dotace SFŽP (až cca 2,3 milionů korun).

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení stavební společnost RAVEL spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. 11. 2010. První stavební práce byly zahájeny v listopadu 2010 a podle smlouvy mají být dokončeny do 31. 12. 2011. Rekonstrukce bude probíhat za provozu a nepředpokládají se odstávky. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 byl plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Více o společnosti RAVEL (zhotovitel):

Firma RAVEL spol. s r. o. vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, zaměřenou na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských a průmyslových objektů, zemní práce a demolice stavebních objektů a budov. Zkušenosti s prováděním staveb i potřebné strojní vybavení a zázemí umožňují společnosti komplexně realizovat veškerá stavební i montážní díla v rámci jejího oprávnění. Pro speciální práce má vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Společnost realizovala celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské i zahraniční firmy, pro státní a rozpočtové organizace.

Jedním z hlavních cílů společnosti je dosažení vysoké kvality prováděných prací a služeb, proto byl ve firmě od počátku roku 1999 budován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Od roku 2003 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Od roku 2005 byl budován systém environmentálního managementu, certifikovaný roku 2006 dle ČSN EN ISO 14001: 2005.

     
   
     home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Šluknov
Vytištěno: 20.07.2017 20:33, www.svs.cz