Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Stráž pod Ralskem


Tisková zpráva, 13. září 2010

Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod. Jedná se o stavbu ve finančním objemu 57 milionů korun (uváděno vč. 20% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Město Stráž pod Ralskem se po letech těžby uranu a následných rekultivacích snaží o rozvoj rekreační turistiky.Rekonstrukce ČOV přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality vody v Ploučnici, která protéká městem i stejnojmennou vodní nádrží.“

“ČOV byla v době rozvoje města způsobeného těžbou uranu naprojektována na 14 000 ekvivalentních obyvatel. Sestává ze dvou oddělených linek, z nichž jedna se již nepoužívá. Kapacita ČOV je tedy dostatečná, ale je nezbytná rekonstrukce všech jejích objektů a nové technologické vystrojení,“
upřesňuje Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

„Vážíme si možnosti přímo se zapojit do obnovy životního prostředí v tomto regionu a i proto celá rekonstrukce proběhne za nepřerušeného provozu po etapách, aby nedošlo vlivem stavebních a technologických úprav ke zhoršení čistoty vody v řece Ploučnici,
doplňuje Ing. Jan Šturma, obchodní náměstek závodu 02 společnosti Skanska a. s.

Více o projektu:

Město Stráž pod Ralskem s více než 4 000 obyvateli má mechanicko-biologickou ČOV uvedenou do trvalého provozu roku 1985. Na kanalizaci zakončenou na ČOV je v současnosti připojeno cca 2800 obyvatel. Stávající provozní kapacita ČOV je 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel), je tedy dostatečná. Od zahájení jejího provozu byla provedena pouze částečná rekonstrukce provozované biologické linky v roce 1999. Ostatní objekty nebyly rekonstruovány ani modernizovány. Dnes jsou proto opotřebované, technologická zařízení jsou na hranici životnosti a energeticky velmi náročná.

Komplexní rekonstrukce ČOV bude provedena formou rekonstrukcí objektů a novým technologickým vystrojením. ČOV bude mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a podélně protékanými dosazovacími nádržemi. Zůstane v dvojlinkovém provedení biologického stupně. Bude zachována aerobní destabilizace kalu v kalojemu, který bude vystrojen mícháním
a provzdušněním. ČOV bude nově vybavena kalovou koncovkou (strojním odvodněním kalu) , takže kalová pole a laguny budou zrušeny. Bude také doplněna o chemické hospodářství k eliminaci fosforu. Rekonstruovány budou i měrné objekty na vstupu a výstupu ČOV.

Rekonstrukce ČOV Stráž pod Ralskem bude probíhat za provozu, nejdříve proběhne rekonstrukce hrubého předčištění a poté rekonstrukce biologického stupně. Odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 47,54 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Skanska a. s. se sídlem v Praze. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 14. července 2010. Přípravné a první stavební práce byly započaty ve 29. týdnu. Přerušeny byly v srpnu, protože areál ČOV postihly povodně. Rekonstrukce má být ukončena do 30. září 2011.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Skanska (zhotovitel):

Skupina Skanska je v ČR a SR jednou ze 13 obchodních jednotek celosvětové skupiny Skanska. Od začátku roku 2010 působí v novém organizačním uspořádání, které sestává z šesti divizí: Pozemní stavitelství, Silniční stavitelství, Železniční stavitelství, Betonové konstrukce, Skanska Reality a Servis. Předmětem podnikání skupiny je stavební činnost, zejména dopravní, občanské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby, dále development a Facility Management. V rámci zajištění komplexního dodavatelství je schopna poskytnout i dodávku hrubé stavby, stavebních materiálů a technologií. Ve svém výrobním programu věnuje velkou pozornost bezpečnosti práci na stavbách a vztahu k životnímu prostředí, které svou činností ovlivňuje.

Společnost nabízí širokou škálu služeb a produktů v  oblasti vohodospodářských staveb, jako jsou např. nové stavby, rekonstrukce, intenzifikace nebo rozšíření čistíren odpadních vod, úpraven vod a vodojemů. Poskytuje komplexní řešení pro čištění komunálních vod a čištění odpadních vod z průmyslových podniků.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci ČOV Stráž pod Ralskem
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz