Pro média a PR

Zahájení rekonstrukce ČOV v Jablonném v PodještědíSeveročeská vodárenská společnost a. s.
Teplice, 23. září 2009
Tisková zpráva

V Jablonném v Podještědí dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní „Čisté Ploučnice“. Jedná se o stavbu z kategorie strategických investic, jejímž obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod v Jablonném ve finančním objemu téměř 39 milionů korun (uváděno bez 19% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Čistírna odpadních vod v Jablonném bude kompletně zrekonstruována co do technologického vybavení tak, aby odpovídala požadavkům přísnější legislativy. Žádáme pro tuto stavbu o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Potoky protékající Jablonným a Petrovicemi náleží do povodí řeky Ploučnice. Čištění splaškových vod na zrekonstruované ČOV se proto výrazně promítne do kvality vody v Ploučnici.“

„Tento projekt je z řady vodohospodářských staveb již několikátý, který budujeme pro SVS,“
dodává za zhotovitele Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 Metrostavu. „Rekonstrukce ČOV se pochopitelně musí provádět za provozu, což klade zvýšené nároky na naše pracovníky. Protože převážná část z nich je ze zdejšího regionu, berou též jako otázku cti dokončení prací ve stanoveném termínu.“

Více o projektu:

Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod, uvedenou do provozu roku 1989. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny jednak z povodí města Jablonné v Podještědí a dále z obcí Lückendorf a Petrovice, odkud jsou na ČOV svedeny pomocí několik kilometrů dlouhé gravitační kanalizace a přečerpávacího systému. ČOV s kapacitou pro výhledově 3960 EO (ekvivalentních obyvatel) je kapacitně dostačující i pro eventuální připojení dalších obyvatel v budoucnu.

Rekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním bude řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty bude možné provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na ČOV budou využity maximálně stávající objemy nádrží bez nutnosti dostaveb: Stávající objemy aktivačních nádrží totiž objemově vyhovují, rovněž kapacita kalojemů i kalových polí je dostatečná. Přebytečný kal bude zahušťován a skladován ve dvou kalojemech a strojně odvodňován. V případě poruchy strojního zařízení pro odvodnění kalu bude krátkodobě kal odvodňován na kalových polích. Stávající technologické zařízení ČOV je však technicky dožilé a bude provedeno nové technologické vystrojení.

Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Zahájená investiční akce SVS v Jablonném v Podještědí je v celkovém finančním objemu 38,843 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši téměř 20,3 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 1,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Metrostav a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 14. září 2009. Stavební práce začnou podle smlouvy nejdéle do 15 dnů po tomto datu a mají být ukončeny do 20. července 2010.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Metrostavu (zhotovitel):

Česká stavební společnost Metrostav se v roce 1971 vydělila z firmy Vodní stavby. Jednou z jejích prvních staveb bylo vodní dílo Želivka, zdroj pitné vody pro hlavní město. Do dnešních dnů rozšířila svou působnost i do ostatních segmentů stavebního trhu a do všech regionů České republiky i do zahraničí. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství, kdy jako jedna z mála firem u nás zajišťuje vysoce specializované činnosti prováděné klasickým hornickým způsobem. Aktivní je také v průmyslové, bytové a občanské výstavbě, při rekonstrukcích památkových objektů a realizaci dopravních staveb včetně mostů a tunelů, při budování čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodovodů či kanalizací. Silnou stránkou Metrostavu jsou stavby na vodních tocích. Mnohé projekty patří k nejlepším dílům ve svém oboru, ohodnocených i sedmi tituly „Vodohospodářská stavba roku“.

Od roku 1998 je Metrostav držitelem mezinárodně platného certifikátu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 na generální dodávku staveb. Od roku 2001 je vlastníkem certifikátu environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Společnost si je vědoma, že stavební činnost dočasně ovlivňuje přírodu a životní prostředí, a proto považuje za svou povinnost nacházet taková řešení, aby tyto dopady byly minimální. Tento přístup plně platí i při ochraně vodního toku, do kterého je vypouštěna vyčištěná voda z ČOV. Jako nositel certifikátu ČSN OHSAS 18 001 o shodě BOZP a čtyřnásobný držitel ocenění Bezpečný podnik garantuje Metrostav také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce, což je dobrý předpoklad pro rekonstrukci ČOV za provozu.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail:home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájení rekonstrukce ČOV v Jablonném v Podještědí
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz