Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, Březové ulici


Tisková zpráva, 29. května 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dnes slavnostně zahájila v Děčíně - Starém Městě další z naplánovaných rozsáhlých investičních akcí roku 2009. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodních řadů v Březové ulici v celkovém finančním objemu téměř 53 milionů korun (bez DPH).


Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti: „Jedná se o rozsáhlou
a realizačně náročnou rekonstrukci potrubí vedeného ve značné hloubce pod povrchem. Tato akce do budoucna přispěje k bezporuchovému fungování našich sítí, což se dotkne zásobování pitnou vodou pro téměř stovku připojených obyvatel a 600 obyvatel připojených na kanalizaci.


Ing. Vladislav Raška, primátor města Děčín, k tomu dodává: „Na rekonstrukci vodárenských sítí naváže akce města, a to dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Březové ulice. Město rozdělí opravy do dvou částí s tím, že na jeden úsek získalo dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu a náklady na zbývající úsek budou uhrazeny z rozpočtu města“

„Přestože se jedná o komplikovanou stavbu, budeme se při její realizaci snažit v souladu s harmonogramem postupu prací dokončit dílo v co nejkratším termínu a zároveň co nejméně znepříjemňovat život uživatelům dotčených komunikací a sousedních objektů,“
doplňuje Ing. Radko Vrbík, jednatel společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizace vedená v hloubce 2,5 – 6 metrů je vlivem stáří v havarijním stavu, což má za následek propadání vozovky, zaplavování komunikace a vnik balastních vod do potrubí a natékání na ČOV Děčín - Boletice. Výměna potrubí bude velmi obtížná vzhledem k geologickým poměrům dané lokality, kdy se předpokládá výskyt tekutých písků, a kvůli výše uvedené hloubce uložení kanalizace. Rovněž souběžně vedený vodovod je značně opotřebovaný, proto bylo rozhodnuto o jeho výměně. Magistrát Města Děčína zde připravuje komplexní rekonstrukci vozovky, proto v koordinaci a v předstihu zajistí Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Práce na vodárenských sítích budou probíhat souběžně, v jednom výkopu. Tímto způsobem investor šetří finanční prostředky a znamená to rovněž menší zatížení obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením. Další související investiční akcí Města Děčína je rekonstrukce silničního mostku přes Ploučnici v lokalitě Březiny – Bechlejovice.

Vzhledem k umožnění plynulé dopravní obslužnosti městské části Bechlejovice bude stavba SVS Děčín, Březová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace rozčleněna do dvou etap:
1. etapa: od křižovatky ulice Litoměřická po ulici Pod Chlumem – termín dokončení do 30. 11. 2009
2. etapa: úsek ulice Pod Chlumem až ke konci stavby po kanalizační šachtu č. 37 – dokončení 30. 6. 2010.

V rámci rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu v ulici Březová v k. ú. Děčín – Staré město bude provedena výměna stávající kanalizace profilu 500 x 850 mm a 500 x 750 mm v délce 829 metrů za betonové vejčité trouby profilu 500 x 750 mm s čedičovou vystýlkou a v délce 283 metrů bude provedena výměna za kameninové trouby o průměru 250 mm. Dále na stoce dojde k přepojení stávajících stok, kanalizačních přípojek a uličních dešťových vpustí. V souběhu s kanalizací dojde také k výměně vodovodního potrubí. Nové bude z tvárné litiny o průměru 100 mm v délce 1 144 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodu dojde rovněž k přepojení stávajících vodovodních řadů a přípojek.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 52,98 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem s. r. o. Stavební práce budou zahájeny ve 24. týdnu a mají být ukončeny do 30. června 2010.

SVS a. s. (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Rekultivace s. r. o. (zhotovitel):

Stavební firma založená roku 1998, řadící se mezi významné podniky Ústeckého kraje. Má bohaté zkušenosti s realizací staveb obdobného charakteru – rekonstrukce kanalizačních řadů Roudníky, Podlusky, Česká Kamenice, Mstišov, Benešov, Bohušovice nad Ohří. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, Březové ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:33, www.svs.cz