Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, Nákladní ul.


Tisková zpráva, 1. července 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Teplicích další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Nákladní a Spojenecké ulici v celkovém finančním objemu téměř 5,9 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti: „Tato investiční akce do budoucna přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod od přibližně 300 připojených obyvatel dané lokality.“ 

Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Nákladní a Spojenecké ulici (úsek mezi nově realizovanou shybkou a křižovatkou s Nákladní ulicí) je v havarijním stavu, potrubí je silně zkorodované. V důsledku netěsných spojů i zrušených přípojek je kanalizací na ČOV odváděno velké množství balastních vod, což je nežádoucí stav. V době dešťů dochází také ke vzdouvání vod kanalizací a k vyplavování objektů v Nákladní ulici. V obou ulicích je v souběhu vedena dešťová kanalizace v majetku města. Cílem zahajované rekonstrukce kanalizace je oddělit balastní vody od splaškových a zaústit je do příslušných kanalizačních stok.

V rámci investice SVS bude provedena výměna stávající kanalizace v celkové délce 285 metrů za kameninové potrubí o průměru 300 mm. Mimořádný důraz bude kladen na vodotěsnost spojů, aby kanalizace již neodváděla balastní vody. Současně je naplánována rekonstrukce dešťové kanalizace jako investiční akce města.

Souběžně s kanalizací vedený litinový vodovod v Nákladní ulici z roku 1966 je vlivem stáří a silné inkrustace opakovaně poruchový a nekapacitní. Litinový vodovod ve Spojenecké ulici je rovněž poruchový. V obou úsecích na rušných komunikacích docházelo při opravách vodárenských sítí k problematickému omezení dopravy. SVS proto nevyhovující vodovodní řady nahradí v souhrnné délce 510 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm. Zároveň bude zrekonstruováno cca 50 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Práce na vodovodních a kanalizačních sítích budou probíhat souběžně, v jednom výkopu. Tímto způsobem investor ušetří finanční prostředky a znamená to rovněž menší zatížení obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením. Závěrem akce budou obnoveny povrchy dotčených komunikací.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 5,877 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. se sídlem v Teplicích. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 22. června 2009 a stavební práce budou zahájeny v polovině července. Mají být ukončeny do 31. srpna 2009.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, Nákladní ul.
Vytištěno: 26.07.2017 00:40, www.svs.cz