Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Duchcově, v Husově ulici

Teplice, 27. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v Duchcově, v Husově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizace z 30. let 20. století v Husově ulici je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, má vymleté dno a praskliny. Jde o stoku „A“ tvořenou potrubím vejčitého profilu 500x750 mm a stoku „B“ profilu 400x600 mm. Stoka „A“ je zaústěna v Masarykově ulici proti zámku do betonové kanalizace shodného stáří. Stoka „B“ je zaústěna do betonové stoky v ulici Městské příkopy.

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 400 mm v délce 161 metrů a průměru 500 mm v délce 55 metrů. Celkem bude rekonstruováno 216 metrů kanalizace. Zároveň bude přepojeno 27 stávajících kanalizačních přípojek a jedna uliční vpusť. Dojde i k přepojení vedlejších stok. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase bude napojena na stávající kanalizační síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Duchcově, v Husově ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:26, www.svs.cz