Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Žatci, Tolstého ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v Žatci, Tolstého ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce kanalizace přinese více než pěti stovkám připojených obyvatel bezproblémové odvádění odpadních vod a promítne se i do plynulosti dopravy v této lokalitě. “

Více o stavbě:


Stávající betonová kanalizace v žatecké Tolstého ulici je vzhledem ke svému stáří - cca 70 let - ve špatném technickém stavu. Beton je silně zkorodovaný, ve stěnách stoky jsou trhliny a proto beton vypadává. V důsledku toho zde opakovaně dochází k propadání vozovky.

V rámci zahajované investiční akce dojde k rekonstrukci kanalizační stoky v délce 799 metrů. Nově bude použito potrubí z kameniny o průměru 500 mm. Rekonstruovány budou i veřejné části 56 kanalizačních přípojek v souhrnné délce 364 metrů.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 19,5 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Energetické a dopravní stavby a. s., se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena koncem července předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v tomto týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 15. listopadu 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Žatci, Tolstého ulici
Vytištěno: 20.07.2017 20:48, www.svs.cz