Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci mechanického předčištění na ČOV v Bystřanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zahajuje v Teplicích - Bystřanech další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která představuje rekonstrukci stupně mechanického předčištění čistírny odpadních vod.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Právě zahajovaná investiční akce naší společnosti završí rekonstrukci ČOV a připraví ji na situace při maximálním průtoku při přívalových deštích, což se promítne ve zlepšení kvality vody v Bílině.“

Více o stavbě
:

Původně byla čistírna odpadních vod Teplice – Bystřany do provozu uvedena již v roce 1975. Zpracovává převážně komunální odpadní vody z měst Teplice, Dubí, Krupka a přilehlých aglomerací. V letech 2000-2003 proběhla její rekonstrukce, takže v současnosti dokáže z odpadních vod odstranit i dusíkaté znečištění a fosfor a trvale plnit limity předepsané přísnější legislativou. Kapacita ČOV je nyní 100 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Na rekonstrukci ČOV Teplice – Bystřany bylo v letech 2000 – 2003 vynaloženo 6,195 milionu Eur, z toho 4,515 milionu Eur z prostředků SVS. Zbývající část uhradilo Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo (BMU).

Součástí rekonstrukce tehdy nebyl stupeň mechanického předčištění - ten je rekonstruován nyní v rámci investiční akce SVS. Umožní v co možná největší míře předčištění odpadní vody i během maximálního průtoku ČOV při přívalových deštích ap. Nádrže budou přebudovány do kaskády, aby voda běžně protékala usazovací nádrží a při vzedmutí hladin kaskádovitě přepadala do dešťové zdrže. Teprve při extrémních průtocích bude z dešťové zdrže přepadat havarijním přepadem do obtoku ČOV. Odpadní voda nad rámec maximálního průtoku biologickým čištěním tak bude aspoň mechanicky čištěna hrubým předčištěním a dvěma stupni usazování, než z ČOV proteče do řeky Bíliny. Rekonstrukce stavebních a technologických celků bude zahrnovat především usazovací nádrž, dešťovou zdrž, odtokové žlaby a tukovou jímku. Elektroinstalace bude napojena na automatizovaný systém řízení technologického procesu ČOV, čímž se dosáhne vyšší spolehlivosti.

Práce na rekonstrukci stupně mechanického předčištění ČOV jsou v celkovém finančním objemu 19,998 milionu Kč (bez DPH), z toho v průběhu roku 2006 má být proinvestováno 10 milionů korun. Práce budou zahájeny v červenci 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce srpna 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. z Teplic.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci mechanického předčištění na ČOV v Bystřanech
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz