Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci, Zeyerově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci v lokalitě Zeyerovy ulice.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Obnova infrastruktury k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a pro odvádění odpadních vod je jednou z našich trvalých priorit. Snažíme se v maximální míře stavební práce koordinovat, proto i v Žatci provádíme rekonstrukci vodovodu a kanalizace souběžně.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizace z betonu a kameniny ze 60. let minulého století je ve špatném technickém stavu, vykazuje korozi a praskliny. Vlivem malého spádu dochází také ke zvýšenému zanášení kanalizace a je nutné ji často proplachovat. Kromě výměny potrubí proto bude prodloužena trasa rekonstruované kanalizace do nejbližší kanalizační šachty tak, aby kanalizace byla vedena aspoň v minimálním spádu. Kanalizační řad bude celkem prodloužen o 275 metrů přes Chmelařské náměstí a Alešovu ulici. Bude provedena výměna celkem 747 metrů potrubí za kameninu, a to o průměru 300 mm v délce 300 metrů, průměru 400 mm v délce 57 metrů, průměru 500 mm v délce 290 metrů a průměru 600 mm v délce 100 metrů. Kromě toho bude provedena rekonstrukce 20 přípojek a bude vybudováno 16 kanalizačních šachet.

Stávající litinový vodovodní řad v Zeyerově ulici a na Chmelařském náměstí pochází z 30.-50. let minulého století a je z důvodu stáří opotřebovaný a poruchový. Bude provedena jeho výměna za potrubí z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE) v souhrnné délce 465 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení 20 vodovodních přípojek v celkové délce 120 metrů a výměna pěti podzemních hydrantů. V Alešově ulici, kde byla rekonstrukce vodovodu a výměna za potrubí z HD-PE provedena v roce 2000, k rekonstrukci vodovodu nedojde.

Investiční akce je v celkovém finančním objemu 18,4 milionu korun (bez DPH). Stavební práce budou zahájeny ještě v tomto týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do konce září 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodohospodářská stavební spol. s r.o. se sídlem v Chomutově.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi
z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod (všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007).

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Žatci, Zeyerově ulici
Vytištěno: 20.07.2017 20:43, www.svs.cz