Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu na Jiráskově nábřeží v Železném Brodu


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje rekonstrukci vodovodu v ulici Jiráskovo nábřeží v Železném Brodu. Jde o plánovanou investiční akci roku 2007.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce vodovodu bude znamenat pro bezmála tři stovky připojených obyvatel zlepšení v dodávce pitné vody.“

Více o stavbě:


Stávající litinový vodovodní řad v ulici Jiráskovo nábřeží byl uveden do provozu v roce 1973. Stavba tehdy nebyla provedena v potřebné kvalitě: řad byl špatně položen, trubky nedotaženy, potrubí bylo zahrnuto sutí ze stavby, obsahující kameny a panely. To vše vedlo ke zlomům potrubí a opakovaným poruchám na řadu i na vodovodních přípojkách. Vodovod zásobuje pět panelových domů a další objekty. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna 475 metrů vodovodního řadu za potrubí z litiny, výměna veřejných částí pěti vodovodních přípojek k panelovým domům v délce 30 metrů, přepojení deseti dalších vodovodních přípojek a výměna hydrantů, dvou nadzemních a jednoho podzemního.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 3,7 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost SaD v. o. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly 15. 8. 2007
a mají být podle smlouvy ukončeny do 15. 11. 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu na Jiráskově nábřeží v Železném Brodu
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz