Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Bořislavi


Tisková zpráva, 2. května 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Bořislavi na Teplicku realizuje další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu téměř 7 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce osmdesát let starého vodovodu přispěje k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 320 připojených obyvatel obce.“ 

Více o  stavbě:

Vodovodní řady v obci Bořislav jsou z roku 1930. Jde převážně o litinu o průměrech 50 – 80 mm. Potrubí je vlivem stáří zkorodované a uvnitř také značně zarostlé. To má za následek kolísání dodávek vody. Také tlakové poměry v obci jsou kvůli tomu nevyhovující.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněno celkem 1 760 metrů vodovodů. Nově budou použity trubky z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 100 mm. Dojde i k přepojení stávajících vodovodních přípojek. Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,724 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost VODOSTAV spol. s r.o Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině dubna 2011 a termín dokončení je stanoven na 20. prosinec 2011.

Paralelně jsou v této lokalitě připraveny ještě další dvě investiční akce SVS, které budou postupně zahájeny v květnu-červnu t.r.: 1) Bořislav – Bílka, stavba vodovodního výtlaku, čerpací stanice a výstavba vodojemu, 2) Bořislav - odstranění nevyhovujících kanalizačních výústí. Všechny uvedené stavby jsou koordinovány rovněž s výstavbou nové kanalizace – kde je investorem obec Bořislav - protože vodovod i kanalizace budou vedeny v souběhu.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Bořislavi
Vytištěno: 26.07.2017 00:42, www.svs.cz