Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Jablonci nad Nisou, Palackého ulici


Tisková zpráva, 6. srpna 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Jablonci nad Nisou další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v Palackého ulici. Akce je ve finančním objemu přes 10 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, upřesňuje: „Rekonstrukce vodovodu v této hustě obydlené lokalitě do budoucna přispěje ke zkvalitnění zásobování přibližně 5000 připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad byl při realizaci roku 1972 nekvalitně položen. V důsledku toho dochází k jeho častým poruchám a návazným výpadkům v dodávkách vody pro okolní panelovou zástavbu.
Tento litinový řad je v délce 609 metrů. Dojde k výměně původního potrubí opět za litinu. Budou nahrazeny i odbočky z vodovodního řadu, a to litinovým potrubím v souhrnné délce 106,5 metrů. Rekonstruovány budou také veřejné části 26 ks vodovodních přípojek na trase vodovodu, v souhrnné délce 170 metrů. Součástí stavebních prací bude obnova chodníků a komunikací tam, kde budou výkopovými pracemi narušeny.

Palackého ulicí vede kromě zmíněného vodovodu ještě jeden vodovodní řad, pro lokální zásobování pitnou vodou, a také kanalizační řad. Ty jsou v dobrém technickém stavu a rekonstrukce se jich týkat nebude.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 10,61 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. SčVK jako dodavatel pitné vody v regionu zaručuje při rekonstrukci vodovodu minimální odstávky v zásobování obyvatel jednotlivých panelových domů vodou. Stavba byla zahájena koncem července předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v příštím týdnu a mají být ukončeny do konce listopadu 2009.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Jablonci nad Nisou, Palackého ulici
Vytištěno: 26.07.2017 00:47, www.svs.cz