Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Košťanech


Tisková zpráva, 22. dubna 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Košťanech na Teplicku další
z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v městské části Střelná. Akce je ve finančním objemu přes 11 milionů korun (bez DPH).


Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Přibližně 250 připojeným obyvatelům ve Střelné přispěje rekonstrukce vodovodu do budoucna k bezporuchovému zásobování pitnou vodou.

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řady v městské části Stará Střelná pocházejí ze 20. a 30. let minulého století. Jsou vlivem stáří velmi poruchové, inkrustované a nedostačující kapacitně při špičkových odběrech.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 1 810 metrů vodovodního potrubí a cca 280 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD). Závěrem bude obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 11,028 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební a. s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba bude zítra zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v 19. týdnua mají být ukončeny do 31. července 2009.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Košťanech
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz