Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu ve Staňkovicích


Tisková zpráva, 30. dubna 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje ve Staňkovicích na Lounsku další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci opakovaně poruchového vodovodu. Akce je ve finančním objemu přes 5,5 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje přibližně 180 připojeným obyvatelům k bezporuchovému zásobování pitnou vodou.

Více o stavbě:

Obec Staňkovice plánuje opravu povrchů komunikace v ulicích Zadní a Myslivecká. Předtím zde SVS provede rekonstrukci vodovodních řadů, jež pocházejí z roku 1955 a vlivem stáří jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové. Stávající litinový vodovodní řad v Zadní ulici o délce 569 metrů vykazuje úseky se silnou korozí. K většině poruch zde došlo prasknutím potrubí. Vodovodní řad v Myslivecké ulici je z oceli a má délku 190 metrů. Jde o koncový řad za hranicí životnosti, s minimálním průtokem, značně inkrustovaný a zkorodovaný.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 759 metrů vodovodního potrubí, kdy nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD). Rovněž dojde k přepojení 30 ks stávajících vodovodních přípojek. Z toho u deseti přípojek se kvůli korozi provede jejich výměna. Součástí rekonstrukce bude výměna tří podzemních hydrantů a osazení šesti nových šoupat. Závěrem bude provedena nad výkopovou rýhou provizorní úprava povrchu komunikace.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 5,5 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební a.s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena v polovině dubna předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce budou zahájeny v 19. týdnu
a mají být ukončeny do konce srpna 2009. 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu ve Staňkovicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:49, www.svs.cz