Pro média a PR

SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., ve Větrné ulici a v části ulic Rýnovická, Petra Bezruče a 28. října

Teplice, 18. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou, ve Větrné ulici a v části ulic Rýnovická, Petra Bezruče a 28. října.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Před rekonstrukcí kanalizace vždy prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, abychom případně jejich rekonstrukci mohli provést úsporně v rámci jednoho výkopu. Stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.

Více o stavbě:

Původní kanalizace v této lokalitě je ve špatném technickém stavu. V souběhu s ní vede vodovodní řad, který bude v rámci jedné stavby také rekonstruován.

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v celkové délce 385 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 250 mm v celkové délce 802 metrů. Na rekonstruovaném úseku bude zároveň přepojeno 62 stávajících kanalizačních přípojek (z toho 14 uličních vpustí) a 19 vodovodních přípojek. Vedení tras sítí se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Uvedenou stavbu je nutné realizovat v koordinaci s městem a plynárenskou společností, protože připravují v této lokalitě svoje investiční akce na sítích a na komunikacích. Stavba SVS bude zahájena předáním staveniště 19. července 2012, ale SVS letos provede pouze ty úseky, kde nejsou naplánovány rekonstrukce RWE – ostatní úseky bude SVS rekonstruovat v průběhu roku 2013, po dokončení rekonstrukce RWE.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., ve Větrné ulici a v části ulic Rýnovická, Petra Bezruče a 28. října
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz