Pro média a PR

SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v Březinově ulici

Teplice, 1. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v Březinově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 50 připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizační stoka v Březinově ulici z roku 1970 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 202 metrů a pro vodovod potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 150 mm v délce 215 metrů. Na rekonstruovaném úseku úseku bude zároveň zrekonstruováno a přepojeno 13 stávajících kanalizačních a 10 vodovodních přípojek. Kanalizační přípojky budou realizovány z PVC o průměru 150 a 300 mm s ukončením 0,5 m před hranicí nemovitosti na veřejném prostranství a budou hrazeny majiteli připojených nemovitostí, taktéž přípojky kanalizační. Součástí akce bude také přepojení pěti uličních vpustí. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 27. dubna 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v Březinově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz