Pro média a PR

SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lomu

Teplice, 25. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lomu, v Nerudově a Vrchlického ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod připojených obyvatel. Snažíme se tím omezit opakované uzavírky a dopravní omezení.“ 

Více o stavbě:

Původní litinový vodovodní řad průměru 80 mm je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu a opakovaně poruchový. V jeho blízkosti je vedena kanalizační stoka, která bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruována.
V rámci investiční akce SVS dojde k výměně 270 metrů vodovodu za odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) průměru 100 mm. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno deset stávajících vodovodních přípojek a vyměněny budou dva podzemní hydranty. Co se týče souběžně vedené kanalizační stoky, nově bude použita kamenina a bude vyměněno 188 metrů průměru 300 mm. Zároveň bude přepojeno devět stávajících kanalizačních přípojek. Závěrem stavby dojde k obnovení povrchu komunikace, kdy v Nerudově ulici a části Vrchlického ulice má být proveden v celé šířce mikrokoberec.
Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 23. dubna 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 19 staveb za celkových 79,6 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lomu
Vytištěno: 28.06.2017 12:32, www.svs.cz