Pro média a PR

SVS zahajuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Dožínkové ulici

Teplice, 23. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Dožínkové ulici.

Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně stovku připojených obyvatel,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní kanalizační stoka v Dožínkové z let 1954-55 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede stejně starý vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.
Vedení tras vodárenských sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina průměru 300 mm v délce 294 metrů a průměru 400 mm v délce 92 metrů, celkem tedy bude rekonstruováno 386 metrů stoky. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 19 stávajících kanalizačních přípojek. Realizováno bude rovněž 12 betonových kanalizačních šachet s ventilačními poklopy.
Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm v délce 512 metrů. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 19 stávajících vodovodních přípojek. Osazeny budou také dva hydranty. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace nad výkopovou rýhou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Dožínkové ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:37, www.svs.cz