Pro média a PR

SVS zahajuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jičínské a Bajkalské ulici

Teplice, 14. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jičínské a Bajkalské ulici.

Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro 17 rodinných domů a průmyslový areál v uvedené lokalitě,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizační stoka v Jičínské a Bajkalské ulici v Liberci – Horním Hanychově je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede litinový vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou včetně nadimenzování potrubí se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 308 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 17 stávajících kanalizačních přípojek. Realizováno bude rovněž přepojení dvou uličních vpustí. Pro odkanalizování objektu č. p. 180 bude vybudována nová kanalizační přípojka z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 50 mm v délce 25 m včetně domovní čerpací stanice odpadních vod.
Co se týče vodovodu, budou zrekonstruovány dva řady. Řad A: Stávající litinové potrubí průměru 300 mm bude nahrazeno opět litinou o průměru 300 mm v délce 119 m, včetně nového vystrojení stávající armaturní šachty v křižovatce ulic Strakonická a Jičínská. Řad B: Stávající litinový řad o průměru 80 a 100 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 110 mm v délce 218 m a HD-PE průměru 90 mm v délce 122 m. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 16 stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jičínské a Bajkalské ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz