Pro média a PR

SVS zahajuje výstavbu vodovodního přivaděče ze Souše do Harrachova


Tisková zpráva, 29. července 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dnes slavnostnězahájila další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o výstavbu 13 km vodovodního přivaděče z úpravny vody Souš do Harrachova v celkovém finančním objemu téměř 90 milionů korun (bez DPH).

Slavnostní akce se v obci Kořenov zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), sdružení zhotovitelů ( Sdružení Syner – JSS), samospráv, státní správy a další významní hosté. Vedle projektu Lužická Nisa jde v Libereckém kraji o letos druhou největší investiční akci SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Tento projekt byl připravován tak, aby jeho realizace plynule navázala na zakončenou rekonstrukci úpravny vody Souš. Výstavba 13 kilometrů vodovodního přivaděče odstraní dlouhodobé problémy s dostatkem a kvalitou pitné vody v Harrachově.“

„Vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu místních vodních zdrojů a nutnosti rekonstrukce úpravny vody v Harrachově vznikla potřeba vybudovat nový přivaděč. Po jeho dokončení bude tento sloužit jako jediný přívod pitné vody do Harrachova a okolí. Protože trasa povede částí chráněné krajinné oblasti, vyskytují se zde různá stavební specifika. Jedním z nich je, že na vybraných lokalitách budou výkopy prováděny pouze ručně,“
doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Robert Špott, výkonný ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

Trasa vodovodního přivaděče v celkové délce 12,702 km prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov. Zvolená trasa zajistí zásobování Harrachova, kde jsou místní zdroje nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají. Přívodní řad je proto navržen pro průměrný průtok 30 l/s a maximální průtok až 40 l/s. Cílem projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem 2 000 trvale připojených obyvatel (v sezóně až 10 000 obyvatel, včetně rekreantů). Trasa bude vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a cca 500 metrů je vedeno po loukách. Výškově začíná přivaděč u úpravny vody Souš (750 m. n. m.), překonává 785 m.n. m. v Polubném a 731 m. n. m na Mýtinách. Klesá na 624 m. n. m. při přechodu Jizery v Horním Kořenově a na 649 m. n. m. při přechodu Milnice v Harrachově. Uvedené výškové poměry vyžadují umístění dvou čerpadel s rozpětím 10 – 30 l/s v objektu úpravny vody Souš.

Jako trubní materiál bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) a pro úsek v délce 890 metrů v údolí Jizery tvárná litina. Vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti v období listopad – duben leží cca 150 dní sněhová pokrývka, bude potrubí uloženo ve větší hloubce, než je obvyklé v jiných regionech: 75% trasy bude v hloubce 1,8 – 2 metry a 11% trasy dokonce v hloubce přes dva metry.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 89,943 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení Syner – JSS“, jež tvoří společnosti Syner s. r. o. a Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 10. července 2009. Stavební práce byly zahájeny 15. července v obci Kořenov a mají být ukončeny do 31. října 2010.

Více o SVS a. s. (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o sdružení Syner - JSS (zhotovitel):

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s téměř dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a.s. SYNER se zaměřuje na realizaci občanských, bytových, průmyslových a administrativních projektů, dopravních, ekologických, vodohospodářských a technologických staveb. Ve svém oboru patří do první desítky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. Staví na bohatých zkušenostech a špičkových realizačních týmech, v současnosti zaměstnává kolem 300 pracovníků. Je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma roku 2006. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je od svého založení v roce 1991 převážně zaměřena na výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, vodojemů a čistíren odpadních vod a od roku 1995 i na výstavbu a rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek. V roce 2003 začala realizovat také pozemní stavitelství. V roce 2006 získala jako zhotovitel ocenění v soutěži „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v kategorii pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za stavbu „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje výstavbu vodovodního přivaděče ze Souše do Harrachova
Vytištěno: 25.07.2017 18:43, www.svs.cz