Pro média a PR

SVS zakončila rekonstrukci ČOV Stráž pod Ralskem


Tisková zpráva, 5. října 2011


Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila rekonstrukci čistírny odpadních vod (viz foto pod textem). Jedná se o stavbu ve finančním objemu 57 milionů korun (vč. 20% DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Dokončená stavba patří do kategorie strategických investic. Město Stráž pod Ralskem má čištění komunálních odpadních vod zajištěno v souladu s novou legislativou. Čistírna přispěje ke zlepšení kvality vody v Ploučnici, což je signál pro další rozvoj rekreační turistiky v regionu.“

“Kapacita ČOV 7 000 ekvivalentních obyvatel byla a je dostatečná, ale po 25 letech provozu bylo nezbytné provést komplexní rekonstrukci ČOV, zahrnující stavební objekty, technologické vystrojení i řízení procesů,“
upřesňuje Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

„Přestože rekonstrukce probíhala za nepřerušeného provozu čistírny a byli jsme několikrát nuceni z důvodu horšího stavu konstrukcí hledat variantní technická řešení, tak se nám podařilo dílo dokončit v požadovaném termínu a kvalitě. Věříme, že čistírna bude spolehlivě sloužit městu Stráž pod Ralskem a přispěje ke zlepšení životního prostředí.,
doplňuje Ing. Rafael Moreno, ředitel závodu 02 divize Pozemní stavitelství společnosti Skanska a. s.

Více o stavbě:

Původní mechanicko-biologická ČOV města Stráž pod Ralskem byla původně - v době rozvoje města způsobeného těžbou uranu - naprojektována na 14 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Byla uvedena do trvalého provozu roku 1985. Tvořily ji dvě oddělené linky, každá s kapacitou 7 000 EO. Jedna z nich se již dlouhodobě nevyužívala, protože na ČOV jsou odváděny odpadní vody jen od cca 2800 obyvatel připojených na kanalizaci (z 4 000 obyvatel města). Od zahájení provozu ČOV byla provedena pouze částečná rekonstrukce biologické linky v roce 1999, ostatní objekty nebyly rekonstruovány ani modernizovány. Technologická zařízení byla na hranici životnosti, což si vyžádalo celkovou rekonstrukci.

Rekonstrukce ČOV byla provedena formou rekonstrukcí objektů a novým technologickým vystrojením. ČOV je nyní mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a podélně protékanými dosazovacími nádržemi. Zůstala v dvojlinkovém provedení biologického stupně. Je zachována aerobní destabilizace kalu v kalojemu, který je vystrojen mícháním a provzdušněním. ČOV je také nově vybavena kalovou koncovkou (strojním odvodněním kalu) , takže kalová pole mohla být zrušena. Je rovněž doplněna o chemické hospodářství k eliminaci fosforu. Rekonstruovány jsou i měrné objekty na vstupu a výstupu ČOV. Kromě zlepšení kvality čištění odpadních vod došlo i ke změně řízení procesů, což povede k vyšší provozní spolehlivosti.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 14. července 2010. Přípravné a první stavební práce byly započaty v následujícím týdnu. V srpnu byly přerušeny, protože areál ČOV postihly povodně. Rekonstrukce ČOV Stráž pod Ralskem probíhala za provozu. Nejdříve proběhla rekonstrukce hrubého předčištění a poté rekonstrukce biologického stupně. Odstávky byly pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Ani vlivem klimatických podmínek nedošlo na stavbě ke komplikacím a všechny technické problémy se dařilo průběžně řešit, takže rekonstrukce byla podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. září 2011. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny má být zahájen v průběhu měsíce října, po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Dokončená investiční akce SVS byla realizována v souladu se smlouvou o dílo v celkovém finančním objemu 47,54 milionů korun (bez 20% DPH). Stavbu v plném rozsahu financovala SVS. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Skanska a. s. se sídlem v Praze.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Více o Skanska (zhotovitel):

Skupina Skanska je v ČR a SR jednou ze 13 obchodních jednotek celosvětové skupiny Skanska. Od začátku roku 2010 působí v novém organizačním uspořádání, které sestává z šesti divizí: Pozemní stavitelství, Silniční stavitelství, Železniční stavitelství, Betonové konstrukce, Skanska Reality a Servis. Předmětem podnikání skupiny je stavební činnost, zejména dopravní, občanské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby, dále development a Facility Management. V rámci zajištění komplexního dodavatelství je schopna poskytnout i dodávku hrubé stavby, stavebních materiálů a technologií. Ve svém výrobním programu věnuje velkou pozornost bezpečnosti práci na stavbách a vztahu k životnímu prostředí, které svou činností ovlivňuje. Společnost nabízí širokou škálu služeb a produktů v oblasti vohodospodářských staveb, jako jsou např. nové stavby, rekonstrukce, intenzifikace nebo rozšíření čistíren odpadních vod, úpraven vod a vodojemů. Poskytuje komplexní řešení pro čištění komunálních vod a čištění odpadních vod z průmyslových podniků.


Slavnostní přestřižení "cílové" pásky stavby symbolicky zahajuje roční zkušební provoz ČOV.V rámci rekonstrukce došlo k úpravám stavebních objektů, výměně technologie i řídícího systému.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zakončila rekonstrukci ČOV Stráž pod Ralskem
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz