Pro média a PR

SVS zkapacitní čistírnu odpadních vod Most Chanov


Tisková zpráva, 22. března 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Mostě realizuje další ze svých investičních akcí. Výměnou prvků aeračního systému výrazně zkapacitní čistírnu odpadních vod Most - Chanov. Stavba je ve finančním objemu téměř 19,5 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V současnosti jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny odpadní vody od 75 300 ekvivalentních obyvatel, přičemž kapacita ČOV je 75 800 – je tedy zřejmé, že čistírna nemá rezervu. Cílový stav po realizaci opatření je kapacita 95 000 EO.“ 

Více o stavbě:

ČOV Most Chanov byla zrekonstruována s výraznou dotací Ministerstva životního prostředí SRN v roce 2003 a v roce 2004 byla uvedena do trvalého provozu. Její provozní optimum je 63 000 EO, maximální kapacita 75 000 EO. Vyhodnocení zatížení čistírny a kvality vypouštěných odpadních vod vzhledem k současné legislativě ukazují, že již není možné přivést na ČOV další znečištění. V regionu je přitom uvažováno jak s dalším rozvojem města Mostu, tak s napojením obcí Obrnice (3 400 EO), Havraň (3 420 EO) a průmyslové zóny Joseph. Matematický model ukázal, že stávající objemy vodní linky jsou dostatečné (95 000 EO), ale slabé místo představuje dodávka vzduchu, protože aerační systém dožívá. Výměna jeho elementů se obvykle doporučuje po 6-8 letech. Výměna aeračního systému na ČOV Most Chánov zahrnuje jak výměny dmychadel, tak celého souvisejícího trubního systému. Dojde k osazení tří nových dmychadel pro nitrifikaci (jedno jako záložní) a jednoho na regeneraci.

Celkový finanční objem stavby je 16,194 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. Stavební práce byly zahájeny koncem února 2011 a podle smlouvy mají být dokončeny do 30. června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zkapacitní čistírnu odpadních vod Most Chanov
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz