Pro média a PR

SVS zrekonstruovala propojovací řad v Liberci – Vesci


Tisková zpráva, 3. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost a.s., (SVS) realizovala v Liberci - Vesci další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci propojovacího vodovodního řadu ve finančním objemu téměř 9 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Pro případ havárie na trase zásobování z úpravny vody Bedřichov máme pro Liberec připraveno náhradní řešení zásobování pitnou vodou. Úsek potrubí, který jsme vyměnili, se nachází v chráněném území biokoridoru. Rekonstrukce propojovacího řadu proto byla provedena šetrným způsobem - bezvýkopovou technologií.“ 

Více o stavbě:

Jde o významnou akci, protože v případě poruchy stávajícího zásobování Liberce pitnou vodou z úpravny vody Bedřichov či zhoršení kvality vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl, bude možno dodávat do Liberce pitnou vodu z pramenišť Libíč a Dolánky až do vodojemu Jizerský. To se týká přibližně 45 000 obyvatel krajského města. Touto vodou lze zásobovat i Chrastavu, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel, což by v součtu představovalo až 80 000 obyvatel. O provedení rekonstrukce bylo rozhodnuto v lednu 2011 s cílem řešit následky tehdejšího zhoršení kvality surové vody ve vodárenské nádrži Josefův Důl.

Část stávajícího vodovodního přivaděče z VDJ Jeřmanice do Liberce o průměru 400 mm z oceli – DN OC 400 v místní části Liberci - Vesec v údolí Lučního potoka vykazovala v délce 400 metrů značné poškození, byla celkově zkorodovaná a zarostlá (inkrustovaná), v důsledku čehož zde docházelo opakovaně k poruchám.  V rámci investiční akce SVS byl tento úsek nahrazen novým potrubím o vnějším průměru 510 mm - PEHD EGEPLAST s ochrannou vrstvou. Jde o polyetylén se zesílenou izolační vrstvou. Rekonstrukce potrubí byla provedena metodou zatažení do stávajícího potrubí (burstlining). Tento způsob rekonstrukce byl zvolen proto, že je šetrnější k přírodě (v lokalitě je biokoridor, močál a bažina). Součástí rekonstrukce byla též oprava a vystrojení čtyř armaturních šachet.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu byl 7,459 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. ledna 2011. Vlastní práce začaly v únoru. Zatahování proběhlo ve dnech 24. 2.- 4. 3. Stavba byla zakončena koncem června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zrekonstruovala propojovací řad v Liberci – Vesci
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz