Pro média a PR

Tématem podzimních setkání se starosty byla diskuse k ceně vody

Teplice, 2. listopadu 2013


V uplynulém týdnu skončila setkání managementu Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) se svými akcionáři, tj. představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje. Hlavní téma vykrystalizovalo po letošní červnové valné hromadě, kdy starostové a starostky volali po diskusi k ceně vody. Vedení SVS této výzvě vyšlo vstříc a připravilo přehledný informační materiál, který byl všem představitelům měst a obcí rozeslán začátkem července s prosbou o případné dotazy a další podněty, které měly být zodpovězeny a diskutovány během podzimních setkání.

Tato setkání proběhla po jednotlivých okresech, aby se mohla diskutovat témata v užším kruhu a tím byl dán dostatečný prostor pro všechny představitele měst a obcí, kteří tak přinášeli názory svých občanů k citlivému tématu, kterým cena vody bezesporu je, spolu s dalšími problémy, které souvisí se zajištěním zásobování obyvatel pitnou vodou a s odváděním a likvidací odpadních vod.

Ačkoliv SVS má celkem 458 akcionářů, zúčastnila se těchto diskusí celkově méně jak polovina, v některých okresech dokonce méně jak třetina představitelů měst a obcí. Obecně je cena vody spíše politickým tématem, než věcí věcné diskuse, o tuto diskusi tak mělo nakonec zájem jen 195 starostů a starostek, a to během 10 setkání, která se uskutečnila po okresech Jablonec n. N., Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí n. L., Litoměřice, Louny, Chomutov, Most a Teplice. A proto těm zástupcům obcí, kteří se setkání účastnili, chceme tímto poděkovat za věcnou diskusi k tomuto tématu.

Mezi jednotlivá témata, která během setkání zazněla, patřila např. výběrová řízení SVS a jejich transparentnost, o kterých se mohli starostové a starostky již přesvědčit během roku, kdy byly aktualizovány příslušné vnitřní předpisy SVS, umožňující představitelům měst a obcí, ve kterých se bude konat příslušná investiční akce, být součástí výběrového řízení na zhotovitele. V souvislosti s tím se otevřela diskuse k praktickým problémům, které přináší novelizovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, ať už to jsou někdy nereálné nabídkové ceny nebo prodlužování výběrových řízení nedůvodnými odvoláváními.

V souvislosti s realizací staveb zároveň zazněly náměty k větší intenzitě informování o činnosti SVS v médiích, byly diskutovány možnosti ve zlepšování výměny informací, včasného informování obyvatel o investiční výstavbě a s tím spojených dopravních omezení v místech stavby, a to s využitím radničních zpravodajů a webových stránek měst a obcí.

Nejdelší diskuse se samozřejmě vedla k vývoji ceny vody. Během setkání tak zazněly zcela věcně a bez emocí jednotlivé faktory, které cenu vody v našem regionu ovlivňují.

Na jednom ze setkání zaznělo, že všechno je o komfortu, na který jsme si zvykli. Jednoduše spláchneme, a nestaráme se každý měsíc o vyvezení jímky. Odpadní voda tak odteče do kanalizace, někde je třeba ji však na čistírnu odpadních vod dopravit pomocí čerpacích stanic, tam se pak vyčistí, a státu zaplatíme za její vypuštění. U pitné vody jednoduše otočíme kohoutkem, a nestaráme se, odkud se voda bere. Že ji stát prodává, jak a na jakých zařízeních se upravuje, nevnímáme.

Prostředky na chod a obnovu vodárenské infrastruktury přitom získáváme jen z ceny vody. Reálná potřeba investic do obnovy vodá­renského majetku je však mnohonásobně vyšší než jsou naše zdroje. Pokud tedy cena vody nebude vytvářet dostatek zdrojů, bude majetek nadále stárnout, a v budoucnu bude zapotřebí výrazně více financí na pouhé udržení celé infrastruktury v chodu. Je třeba si uvědomit, že voda (ať už pitná nebo odpadní) děravým potrubím nikam nedoteče.

I tyto souvislosti tak během podzimních setkání zazněly při představení různých variant vývoje ceny vody jak pro následující rok, tak s projekcí pro další pětileté ob­dobí vč. jejich dlouhodobých důsledků. Optimální varianta by v řádu let dokázala zastavit proces stárnutí majetku, ale přinesla by sociálně neúnosný růst ceny. Druhá krajní varianta ´zmražení ceny vody´ je možná lákavá, ale ve skuteč­nosti krátkozrace odsouvá problém do budoucna bez ohledu na veškeré práv­ní a ekonomické mantinely. „Nakonec však mezi starosty a starostkami převládl zodpovědný přístup, který nezpůsobí vybydlení majetku, a přesto zůstane zachována sociální únosnost ceny vody.“, shrnuje podzimní setkání s akcionáři Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

SVS nyní dokončí vyhodnocení jednotlivých připomínek a podnětů, které budou zohledněny v návrhu ceny vody na rok 2014. Příslušný materiál bude v následujících týdnech projednán ve statutárních orgánech společnosti, a dne 30. 11. 2013 bude zveřejněno rozhodnutí o ceně vody pro následující rok.


Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:


______________________________________________

k dispozici rovněž v grafické podobě (klikněte ke zvětšení):
 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Tématem podzimních setkání se starosty byla diskuse k ceně vody
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz