Pro média a PR

Těšíme se na spolupráci v roce 2012


Teplice 23. prosince 2011
Novoroční vzkaz

Po dokončení staveb v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování v městech a obcích nad 2000 obyvatel v rámci přechodného období po vstupu České republiky do Evropské unie se nyní více zaměřujeme na investice k zajištění kvality pitné vody a její distribuce. Jsou to např. stavby nových nebo rekonstrukce starých nekapacitních vodovodních přivaděčů, úpraven vody, vodojemů, náhrady nevyhovujících vodních zdrojů. Jejich realizací rovněž naplňujeme požadavky stále se zpřísňující legislativy. Samozřejmě kromě toho budeme nadále plnit schválený Plán obnovy vodovodů a kanalizací, abychom zajistili zlepšování kondice našich vodovodních a kanalizačních sítí.

Kvalita vody ve vodárenských nádržích je ovlivňována klimatickými podmínkami i kvalitou povodí. U pitné vody u nás na severu Čech jde o plošný problém s vodními zdroji v celé oblasti napojené na vodní zdroje v Krušných a Jizerských horách. Spad kyselých emisí v Krušných i Jizerských horách po spalování uhlí s vysokým obsahem síry v elektrárnách v Polsku a Německu a následné odlesnění v povodí snížilo schopnost zadržovat srážky a kyselé deště vymývaly z půdy kovy, což se projevuje na zhoršené kvalitě vody ve vodárenských nádržích. V souladu se zpřísňující se legislativou musíme tyto úpravny vody vybavovat stále nákladnějšími technologiemi, které jsou schopné plnit přísnější parametry.

Snažíme se o zavádění nových technologií také s ohledem na koncového odběratele, spotřebitele vody. Zavedli jsme na našich úpravnách vody desinfekci vody pomocí UV-lamp, abychom dosáhli lepších vlastností pitné vody. UV-lampy nahrazují z větší části ty sloučeniny chlóru, které se do pitné vody přidávají pro zajištění její bakteriální nezávadnosti, ale způsobují zhoršení některých její chuti a vůně. Uvedený moderní způsob desinfekce pitné vody se hojně používá ve vyspělých státech světa.

Rádi žijeme na severu Čech. Realizací našich staveb usilujeme o trvalé zlepšování životního prostředí a kvality života obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje.

Přejeme Vám v roce 2012 zdraví, osobní pohodu i pracovní úspěchy a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Těšíme se na spolupráci v roce 2012
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz