Pro média a PR

Tiskové prohlášení Severočeské vodárenské společnosti a. s. k havárii při investiční akci Rekonstrukce dešťového oddělovače v Žatci, ul. Ostrov

Investiční akce:

Rekonstrukce dešťového oddělovače, v hloubce 7 m, plánovaná investiční akce SVS (připravovaná od roku 2000)

Investor:

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS)

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Teplice s. r. o. (VST)

Stavební dozor:

Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (SčVK)

Teplárna Žatec v roce 2000 (při vydávání stav. povolení) dala souhlas s plánovanou stavbou s tím, že v trase plánovaného výkopu nevedou žádná teplárenská zařízení. V červnu 2004 byli na zahájenou stavbu pozváni zástupci Teplárny Žatec, aby informace aktualizovali a vytyčili trasu mezitím vystavěného teplovodu.

Teplovod je položen v blízkosti opravovaného vodohospodářského zařízení a navíc je tam vedena řada dalších podzemních sítí, proto pracovníci VST nemohli použít pažící box při hloubení výkopu, aby nedošlo k poškození těchto sítí. Byl proto použit náhradní postup používaný v podobných případech - široká vysvahovaná jáma. Při hloubení došlo k nečekanému odsypu zeminy a následnému obnažení horkovodu, ale bez poškození trubek nebo jejich izolace. Na základě podkladů, které měla SVS k dispozici, vydala 24. září informaci, že po stránce technologického postupu prací nedošlo k pochybení nebo porušení předpisů.

Jak se ale dalším šetřením ukázalo, došlo k pochybení při výkonu stavebního dozoru. SVS má smluvně zajištěn výkon těchto prací s SčVK, na které přecházejí veškeré povinnosti s tím spojené. SčVK a zhotovitel stavby VST podle nám dostupných informací zanedbali povinnost požádat vlastníka energetického zařízení písemně o souhlas se stavbou, kde by byly uvedeny bližší podmínky stavebních prací, jak stanoví energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Odkryté teplovodní potrubí bylo podle předpokladu z 24.9. zasypáno v neděli 26.9. 2004. Protože v pondělí 27. září byli obyvatelé žatecké ulice Ostrov stále bez tepla a teplé vody, došlo k jednání ředitelů všech zainteresovaných stran, tedy SVS, Teplárny Žatec, VST a SčVK, směřujícímu k urychlení postupu a posléze k obnovení dodávek teplé vody/tepla ve středu 29. září 2004.

Severočeská vodárenská společnosti a. s. vyjadřuje politování nad situací, ke které v Žatci v důsledku havárie došlo.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Tiskové prohlášení Severočeské vodárenské společnosti a. s. k havárii při investiční akci Rekonstrukce dešťového oddělovače v Žatci, ul. Ostrov
Vytištěno: 26.07.2017 00:45, www.svs.cz