Pro média a PR

Transparentní veřejné zakázky

Teplice, 8. října 2012

Na únorové schůzi Poslanecké sněmovny byla schválena finální verze novelizace zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ), a s tím souvisejí změny v režimu zadávání výběrových řízení pro naši společnost od 1.4.2012. Z novely vyplývá, že naše společnost nebude již vnímána jako sektorový zadavatel, a tedy nově bude podléhat zákonu o veřejných zakázkách v jeho plném rozsahu jako veřejný zadavatel. (V § 2 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Veřejný zadavatel však nepostupuje podle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e).“) Doposud platilo, že jako sektorový zadavatel se řídíme dle zákona o veřejných zakázkách pouze u nadlimitních zakázek. Ostatní zakázky se řídí vnitřní Směrnicí zadávání zakázek, která svým postupem vychází z aktuálně platného zákona a používá jednokriteriální hodnocení nabídek, a to nejnižší nabídkovou cenu.

Tato změna vnímání naší společnosti jako veřejného zadavatele není jedinou změnou v novele ZVZ. Dochází zde k zásadním změnám ve způsobu zadávání, řízení, vyhodnocování a následné vedení veřejně obchodních soutěží. Tento rozsah změn je navíc umocněn faktem, že se často autoři novely odvolávají na prováděcí předpisy k tomuto zákonu, které v současné době ještě neexistují. Tyto skutečnosti mohou přinést komplikace především v délce výběrových řízení a možných právních napadnutí ze strany neúspěšných uchazečů, což může přinést komplikace pro naši společnost především v oblasti realizací oprav a obnovy infrastruktury. 

Vedení společnosti se k situaci postavilo následovně:

1. SVS má zájem na flexibilní smluvní úpravě zajišťující dostatečné portfolio dodavatelů stavebních prací s cílem rychle, flexibilně a operativně řešit ad hoc vzniknuvší potřeby na rychlém saturování požadavků SVS na realizaci stavební zakázky. Jednou z okolností pro stanovení vhodného modelu pokrytí potřeb SVS je právě skutečnost, že potřeba realizace jednotlivých stavebních prací částečně vyvstane až ad hoc v průběhu času, a jejich potřeba se tak nedá předem dostatečně přesně a určitě predikovat. S ohledem na tuto skutečnost je dle našeho názoru nezbytné, aby smluvní vztah byl založen tzv. rámcovou smlouvou, která stanoví pružný smluvní rámec umožňující poptávat jednotlivé zakázky na stavební práce dle aktuálních potřeb.

2. S ohledem na skutečnost, že SVS působí v celém severočeském regionu, bude uzavřeno vícero rámcových smluv, přičemž rozdělení rozsahu všech činností v rámci Projektu bude rozděleno dle územního hlediska. Celkem se bude jednat o tři rámcové smlouvy, které se budou vztahovat vždy k územní oblasti vymezené územními pracovišti SVS.

3. Oprávněný požadavek SVS na poměrně široké portfolio dodavatelů, který by měl zaručit pokrytí veškerých potřeb SVS (i v případě zvýšené potřeby v rámci krátkého časového období), bude zaručen uzavřením jednotlivých rámcových smluv s vícerými dodavateli.

4. V otázce stanovení kvalifikačních předpokladů bylo doporučeno uplatnění standardních kvalifikačních předpokladů v oblasti veřejných zakázek na stavební práce, přičemž byl stanoven zvláštní důraz zejména na úroveň technických kvalifikačních předpokladů.

5. Z hlediska stanovení hodnocení nabídek byla použita jako rozhodující hodnotící kritérium nabídková cena, což je zcela v duchu novely zákona o veřejných zakázkách.

6. Vyvstane-li potřeba realizovat dílčí zakázku, vyzve SVS jednotlivé dodavatele k podání nabídky na realizaci dílčí veřejné zakázky, přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými uchazeči nesmí být v souladu s požadavkem § 91 odst. 1 ZVZ horší než podmínky nabídnuté v nabídce na plnění předmětu rámcové smlouvy.

7. Postup je vhodný zejména pro stavby v obnově typu „jednoduchých“ liniových vodovodů a kanalizací bez provozních objektů (nelze aplikovat na pozemní stavby a technologii). Dále je oprávněným zájmem SVS v případě havárie nebo neodkladné opravy, mít možnost de facto okamžitě sjednat nasazení dodavatele, který by urgentní požadavek opravy urychleně odstranil. Za účelem zajištění takovéto operativy se nám jeví shora uvedený způsob také jako dostačující. Požadavek učiněný na základě takovéto prováděcí smlouvy by pak byl vyřizován rychle a operativně, což by zaručilo v podstatě okamžité zahájení prací na odstranění problému na síti. Dále je tímto možno pružně reagovat na požadavky našich akcionářů při koordinaci s jejich stavbami např. opravy povrchů.

8. Nově již nebou informace o zakázkách zveřeňovány na Centrální adrese, jak tomu bylo doposud, ale přímo na našem novém portále Veřejný profil zadavatele na našich webových stránkách svs.cz, a to včetně smluv nad 500tis. Kč.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Transparentní veřejné zakázky
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz