Pro média a PR

Úpravna vody Souš, její rekonstrukce v rámci integrovaného projektu "Lužická Nisa" a kvalita dodávané vody

Tisková zpráva 30. 6. 2005

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zpřístupnila zástupcům médií třicet let starou úpravnu vody Souš v Jizerských horách. Při této příležitosti je informovala o postupu přípravy její rekonstrukce v rámci integrovaného projektu „Lužická Nisa“ k naplnění legislativy EU v oblasti pitné vody po roce 2010.

Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ za celkem 31,3 milionu EUR, v přepočtu za téměř miliardu korun, přispěje v Libereckém kraji k uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR. Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ tvoří tři subprojekty - Pitná voda, Kanalizační systém a Odpadní voda.

Subprojekt „Pitná voda“ představuje celkovou rekonstrukci úpravny vody Souš. Vodní nádrž s úpravnou vody Souš je rozhodujícím vodním zdrojem pro Jablonecko (Jablonec, ale i pro Tanvald, Smržovku) a jedním z hlavních zdrojů pitné vody pro Liberecko. Je odsud zásobován i vzdálenější Harrachov. Celkově je pitnou vodou ze Souše zásobováno cca 100 tisíc obyvatel. Vzhledem ke stále se zpřísňujícím požadavkům na kvalitu pitné vody, kvalitu odpadních vod vypouštěných do vodotečí a stáří úpravny vody došlo k zařazení rekonstrukce úpravny vody do projektu SVS „Lužická Nisa“ připravovaného ke spolufinancování Fondu soudržnosti.

Úpravna vody byla vystavěna pod hrází vodní nádrže Souš v letech 1970-74. Do provozu byla uvedena – po období zkušebního provozu - v roce 1976. Její technologie se musí vyrovnávat s horší kvalitou surové vody, což je obecný problém vodárenských nádrží v severním příhraničním pásmu, tedy v Jizerských i Krušných horách, způsobený dlouhodobým spadem kyselých emisí ze spalování uhlí s vysokým obsahem síry v polských a německých elektrárnách. Odlesnění v povodí snížilo schopnost zadržovat srážky a kyselé deště vymývaly z půdního profilu kovy, což se projevilo v souboru chemických vlastností surové vody.

Úpravna vody Souš má projektovou kapacitu 300 l/s. Její rekonstrukce povede k naplnění Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES). Základní budou v tomto ohledu rekonstrukce filtrační jednotky (pískové filtry), rekonstrukce kalového hospodářství, rozšíření akumulace upravené vody (na 2 400 kubických metrů – nyní je cca 1 600 kubických metrů) a rekonstrukce chemického hospodářství. Současně dojde i k rekonstrukci rozvodny elektrického proudu, velína úpravny, budovy úpravny , ale i pomocných provozů a komunikace. Celkem je rekonstrukce vyčíslena na 12,2 mil. EUR. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. Úpravna vody bude po dobu rekonstrukce stále v provozu, i když s omezením kapacity. V krátkých odstávkách (v řádu hodin) bude zajištěno zásobování z jiných vodních zdrojů regionu Liberec - Jablonec nad Nisou. S tím souvisí důležitá podmiňující investice v řadě jiných lokalit, kterou bude nutné zrealizovat ještě před zahájením stavebních prací na úpravně vody, tj. cca do poloviny roku 2006. Její celkový rozsah je kolem 50 milionů korun. Jde především o výměny potrubí a dalších prvků – např. čerpadel – s cílem jejich zkapacitnění, aby bylo umožněno v době odstávek Souše zásobování pitnou vodou z jiných zdrojů. Tato související investice není součástí projektu „Lužická Nisa“ a bude financována plně z prostředků SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Lužická Nisa představuje dosud největší projekt SVS v oblasti vodohospodářské infrastruktury našeho kraje. Úpravna vody Souš v současnosti dodává vodu vyhovující všem parametrům daným legislativou, ale je již na hranici své životnosti. Její technologii je nutné rekonstruovat s výhledem za horizont roku 2010. Jsme si vědomi citlivosti otázky zásobování obyvatel regionu kvalitní pitnou vodou, proto věnujeme pozornost nejenom technické přípravě vlastního projektu, ale i řadě opatření pro bezproblémové dodávky vody z jiných zdrojů v době nutných odstávek Souše během rekonstrukce.“

Více k postupu příprav projektu „Lužická Nisa“:
- Projektu „Lužická Nisa“, přesněji „Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, bylo rozhodnutím Evropské komise koncem roku 2004 přiděleno celkem 20 733 840 EUR z Fondu soudržnosti. SVS rovněž podala žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS.
- SVS již předběžně oznámila ve věstníku EU Official Journal svůj záměr vyhlásit čtyři mezinárodní soutěže vedoucí k výběru zhotovitelů stavby (jejích jednotlivých tří skupin opatření) a k výběru správce stavby, jenž podle podmínek stanovených EU zajistí nezávislý dohled nad realizací celé stavby.
- Soutěže a následné zahajování staveb budou probíhat postupně: Soutěž na výběr správce stavby bude vyhlášena již koncem léta 2005 a vyhlášení soutěží pro skupiny opatření Odpadní voda, Kanalizace a Pitná voda budou jednotlivě následovat.
- Očekává se rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí dotace - jak z EU (z Fondu soudržnosti), tak ze Státního fondu životního prostředí.

------------------------

Informace provozovatele - SčVK, a. s. - o kvalitě vody
Úpravna vody Souš a kvalita pitné vody dodávané z ní pro Jablonec nad Nisou/Liberec

Projektovaný výkon úpravny vody je 300 l/s, současný provozní výkon je 200-250 l/s. Zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Souš. Kvalita surové vody je typická pro Jizerské hory, voda má nízké pH, nízkou mineralizaci, poměrně vysoký obsah organických látek, zejména humínových kyselin. Právě tyto látky způsobují temné zbarvení surové vody. Vzhledem k nadmořské výšce a nízkým teplotám je voda málo oživená, přesto se v ní vyskytují organismy . Surová voda také obsahuje vysoké koncentrace hliníku a železa.

Úpravna vody musí všechny tyto složky z vody odstranit. Z vody surové se při úpravě odstraňují organické látky, hliník, organismy vyskytující se ve vodě surové a upravuje se pH. Voda je při úpravě stabilizována (zušlechťována) přídavkem vápenné vody a oxidu uhličitého. Tomuto technologickému procesu se říká ztvrzování. Ztvrzování se provádí ze dvou důvodů. Jedním je snížení agresivity vody při její dopravě k zákazníkovi, druhou výhodou je zvýšení tvrdosti, resp. obsahu vápníku ve vodě. Předpokládá se, že vápník je ve vodě prospěšný a má pozitivní vliv na výskyt kardiovaskulárních onemocnění. I po ztvrzení tato voda zůstává svým charakterem v kategorii měkké vody, tzn. minimálně způsobuje zanášení rozvodů a zarůstání elektrických spotřebičů vodním kamenem.

V upravené a dodávané vodě k zákazníkovi je stanovováno až 110 mikrobiologických, biologických
a fyzikálně-chemických ukazatelů. Vzorky jsou na úpravně odebírány denně na několika místech. Přímo na úpravně vody je provozní laboratoř, kde jsou denní rozbory prováděny. Minimálně 1x týdně se dováží rozbory většího rozsahu do laboratoře v Liberci, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci. Další kontroly jsou prováděny na odběrových místech přímo u zákazníka a na vodojemech.
Kvalita vody vyráběné na úpravně vody Souš odpovídá v současné době ve všech parametrech limitům předepsaným platnou legislativou pro kvalitu pitné vody, tzn. vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Jedná se o vodu velmi kvalitní, v některých parametrech snese i srovnání s kojeneckou vodou; jedná se například o ukazatel dusičnany. K drobným problémům s kvalitou vody dochází pouze v případě rychlého tání, kdy dochází k velkým změnám v kvalitě vody v nádrži a technologie úpravy se musí této změně přizpůsobit.

Proč je tedy rekonstruována úpravna vody Souš, pokud je v současnosti kvalita vody v pořádku?
- Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1974. Na úpravně byly realizovány dílčí investiční akce jako ztvrzování, pomalé míchání připravované suspenze, dávkování pomocného flokulantu či rekonstrukce dávkování koagulantu, ale ostatní technologická zařízení včetně ocelových a betonových konstrukcí a konstrukce filtrů jsou již na hranici životnosti. Proto je nutné provést kompletní změnu technologie.
- Dalším důvodem je zvýšení separační účinnosti úpravny, kterého bude dosaženo novou konstrukcí filtrů. Úpravna bude daleko lépe reagovat na změnu kvality v době jarního tání a v době vyššího oživení nádrže.
 

  

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Úpravna vody Souš a její rekonstrukce v rámci integrovaného projektu "Lužická Nisa"
Vytištěno: 26.07.2017 00:52, www.svs.cz