Pro média a PR

Úsporně v rámci jedné akce rekonstruujeme kanalizaci a vodovod v Ústí n. L., Zeyerově ulici

Teplice, 23. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Ústí nad Labem další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Zeyerově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba, kdy úsporně v rámci jedné akce vyměníme kanalizační i vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro cca 150 připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní jednotná betonová kanalizace v této lokalitě je v nevyhovujícím technickém stavu vlivem stáří – byla uvedena do provozu již roku 1907. Beton kanalizace je zkorodován, trouba je porézní, jsou díry ve dně, místy dno chybí a vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca 2 metry vede litinový vodovodní řad - rovněž z roku 1907 - který bude v rámci stejné akce také rekonstruován, protože je značně inkrustovaný. 

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 400 mm v délce 94 metrů. Kanalizace bude ukládána v rámci otevřeného výkopu, a to po úsecích. Součástí rekonstrukce kanalizace je také přepojení 15 stávajících kanalizačních přípojek a obnova dvou šachet na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm v délce 46 metrů. Vodovod bude rekonstruován s využitím bezvýkopové technologie – zatažením do stávajícího potrubí. Otevřený výkop bude poveden pouze pro přepojení stávající vodovodní přípojky, napojení a vyměňovaný podzemní hydrant. Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,77 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Úsporně v rámci jedné akce rekonstruujeme kanalizaci a vodovod v Ústí n. L., Zeyerově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:20, www.svs.cz