Pro média a PR

Ustanou opakované poruchy vodovodního přivaděče Lišnice - Koporeč, probíhá rekonstrukce

Teplice, 8. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče z Lišnice do Koporeče.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V roce 2013 půjdou do obnovy našich sítí téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Naší prioritou jsou v této oblasti opatření pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Sem patří i rekonstrukce přivaděče Lišnice - Koporeč, díky které do budoucna zajistíme bezproblémovou dodávku kvalitní pitné pro obyvatele obce Koporeč i navazujících obcí Moravěves a Blažim.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč z Lišnice do Koporeče délky 1185 metrů je z nechráněné oceli průměru 150 mm. Byl uveden do provozu roku 1971. Dnes je silně zkorodovaný a na hranici své životnosti. Opakované poruchy v posledních letech způsobují problémy v navazujících připojených obcích. 

V Lišnici byl jeden úsek přivaděče již v roce 1996 rekonstruován. V rámci nynější investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dvou úseků přivaděče v souhrnné délce 729,5 metrů. Bude použito potrubí z polyetylénu PE průměru 160 mm. Rekonstrukce bude provedena výkopovou metodou s pokládkou do bezpískového lože. Stavba bude realizována po úsecích 50 - 100m. Při výstavbě každého úseku bude vodovodní přivaděč provizorně přemostěn potrubím o průměru 125 mm. Na trase rekonstruovaného vodovodu budou instalovány 2 sekční šoupata, na začátku a na konci. Na začátku a na konci rekonstruované trasy budou také umístěny podzemní hydranty.

Trasa rekonstrukce kříží potok Srpinu, ten bude překonán přemostěním, které bude řešeno pomocí ocelového potrubí částečně podepřeného betonovými patkami na březích potoka, částečně neseno na konzolách sousedního mostu. Dále v místě křížení s komunikací dojde k řízenému protlaku. Při této technologii nejsou potřeba velké startovací a cílové jámy, ale pouze montážní jámy menšího rozsahu pro napojení na pokračující úseky potrubí. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. významné strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody
v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ustanou opakované poruchy vodovodního přivaděče Lišnice - Koporeč, probíhá rekonstrukce
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz