Pro média a PR

V Děčíně zahájila Severočeská vodárenská společnost rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovodu

 

Tisková zpráva

 

 

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila v Děčíně další z plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v lokalitě Teplická ulice. Stavební práce na vodohospodářských sítích zakončí úprava povrchu komunikací.

 

 

Stavba s názvem „Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace I. etapa a vodovodu“ představuje rekonstrukci stávající kanalizační stoky v ulici Teplická mezi ulicí Píseckou po křižovatku s ulicí Na Hrázi, kde kamerová prohlídka stoky ukázala značné poškození. V souběhu s kanalizací je v ulici Teplická mezi náměstím U Zámečku po křižovatku s ulicí Na Hrázi uložen vodovodní řad, který v posledních letech vykazoval opakovaně poruchy. Technický stav a oprava komunikace avizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic si vyžádaly jejich rekonstrukci. Po rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodních řadů bude závěrem provedena i oprava dotčené komunikace.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Stejně jako v řadě dalších lokalit, tak i v Děčíně je snahou Severočeské vodárenské společnosti provádět rekonstrukce sítí koordinovaně s naplánovanými pracemi na komunikacích. 30. 11. 2006 je termín zprovoznění nového úseku dálnice D8. Zvýší se tím dopravní zatížení Teplické ulice, proto je nutné ji včas připravit na novou situaci. Koordinace naší investiční akce s plány Ředitelství silnic a dálnic ČR bezpochyby přispěje k menší zátěži obyvatel města stavebním ruchem i dopravním omezením.“

Více o stavbě:
V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti bude rekonstruováno celkem 1146 metrů kanalizačních sítí a 177 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek. Bude k tomu použito kameninové potrubí o průměrech 300 až 1200 mm, na přípojky pak potrubí o průměru 200 mm.
U vodovodu půjde o rekonstrukci 1 381 metrů vodovodních řadů a o rekonstrukci a přeložení 306 metrů vodovodních přípojek. Na vodovodní řad bude s ohledem na dopravní zatížení komunikace I/13 použit trubní materiál z odolné a pružné tvárné litiny o průměru 80 až 100 mm a přípojky budou z polyetylénu. Součástí stavby bude zrušení stávajících nepotřebných kanalizačních stok v celkové délce 769 metrů. Práce budou probíhat převážně standardní výkopovou technologií. Pouze rekonstrukce méně poškozeného úseku kanalizace mezi náměstím U Zámečku po zaústění do stoky v Písecké ulici, který vyžaduje jen lokální opravy, proběhne bezvýkopovou technologií.
Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení děčínská firma Horák – stavební a obchodní společnost s. r. o. Stavba je v celkovém finančním objemu 28,504 milionů korun (bez DPH), přičemž na opravě komunikace se bude podílet ŘSD ČR příspěvkem ve výši 6,175 mil. Kč (bez DPH). Rekonstrukce sítí byla zahájena v prosinci 2005 přípravnými pracemi a naplno se rozběhla v únoru 2006. Ukončení prací na rekonstrukci vodovodu i kanalizace a navazující opravy dotčené komunikace je plánováno do 30. 11. 2006.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Děčíně zahájila Severočeská vodárenská společnost rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovodu
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz