Pro média a PR

V Jablonci n. N., v ul. Budovatelů, přepojujeme odpadní vodu od 230 obyvatel dosud vypouštěnou do Lužické Nisy

Teplice, 17. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci v kategorii strategických investic – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť JB 25 v ulici Budovatelů.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V rámci této investiční akce SVS budou odpadní vody od 230 obyvatel, dosud vypouštěné bez přečištění do Lužické Nisy, přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na moderní a dostatečně kapacitní ČOV Liberec.“

Více o stavbě:


Jednotná gravitační kanalizační síť v centrální části Jablonce nad Nisou je zakončena výustí JB 25, kde odpadní vody jsou odváděny přímo do Lužické Nisy. Jde o odpadní vody z panelových bytových domů, od přibližně 230 připojených obyvatel. Kanalizační stoka je z betonového potrubí vnitřního průměru 300 a 400 mm a vejčitého profilu 300/450 mm.

V rámci investiční akce SVS budou odpadní vody z lokality přepojeny na stávající kanalizační systém, konkrétně na betonovou jednotnou kanalizaci vnitřního průměru 1200 mm v ulici U Nisy, která odvádí odpadní vody z Jablonce nad Nisou na dostatečně kapacitní ČOV Liberec. K tomu bude postaveno nové gravitační potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 187 metrů. Úsek stávajícího betonového potrubí vejčitého profilu ukončeného výustí bude mít poté funkci dešťové kanalizace. V trase nové kanalizace v ulici U Nisy jsou uloženy dva souběžné litinové vodovodní řady. Jsou v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžadují. Závěrem dojde k obnově povrchu v celém rozsahu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení jsou zahájeny vlastní práce v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z kategorie strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou. Pro rok 2013 je zde naplánován celkový objem investic 163 milionů korun bez DPH, z toho 65 mil. Kč představují strategické investice (např. i rekonstrukce úpravny vody Bedřichov) a 98 milionů Kč je určeno pro 20 staveb na obnovu majetku. V Jablonci nad Nisou v rámci strategických investic letos došlo k odstranění nevyhovující kanalizační výústi v Perlové ulici. Souběžně zde probíhají nebo jsou zahajovány investiční akce SVS v rámci obnovy majetku – konkrétně rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné, Rýnovické, Květinové, Nástrojářské a Konečné ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Jablonci n. N., v ul. Budovatelů, přepojujeme odpadní vodu od 230 obyvatel dosud vypouštěnou do Lužické Nisy
Vytištěno: 24.06.2017 12:32, www.svs.cz