Pro média a PR

V koordinaci s plánovanou rekonstrukcí horkovodu a plynovodu vyměňujeme dožilý vodovod a kanalizaci v Teplicích, U Kamenných lázní

Teplice, 27. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Teplicích další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici U Kamenných lázní a Mlýnské.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 50 připojených obyvatel v této lokalitě. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:

V ulici U Kamenných lázní je navržen k rekonstrukci úsek odvádějící splaškové a dešťové vody od devíti domů do hlavního kanalizačního sběrače. Jde o kameninu a ocel průměru 300 mm se spádem cca 40%. Přechod mezi materiály byl špatně proveden a docházelo k ucpávání potrubí. Navržená rekonstrukce vodovodu v Mlýnské ulici je vyvolána plánovanou rekonstrukcí horkovodu a plynovodu v lokalitě Šanov a Prosetice. Vzhledem ke stáří a technickému stavu vodovodu jsou navrženy k rekonstrukci úseky vodovodu pocházející z roku 1933. 

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 9,75 metrů. Pro vodovod v ulici Mlýnská bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 320,5 metrů a vnitřního průměru 100 mm v délce 87 metrů. V ulici U Kamenných lázní se bude jednat o potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 232 metrů, součástí rekonstrukce budou 2 podzemní hydranty vč. přepojení stávajících přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července, výkopové práce byly zahájeny 16. 8. 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun. Paralelně probíhají přímo v Teplicích i další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodů v Duchcovské a Souběžné ulici.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V koordinaci s plánovanou rekonstrukcí horkovodu a plynovodu vyměňujeme dožilý vodovod a kanalizaci v Teplicích, U Kamenných lázní
Vytištěno: 24.06.2017 12:26, www.svs.cz