Pro média a PR

V Litvínově proběhne souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Partyzánské a Opltově ulici

Teplice, 18. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Litvínově další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Partyzánské a Opltově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizační stoka i vodovod v Partyzánské a Opltově ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 150 připojených obyvatel těchto úseků.

Více o stavbě:

Stávající kanalizační řad v Partyzánské ulici je z betonu vejčitého profilu 400/750 mm. Stoka v části Opltovy ulice je z betonu průměru 500 mm. Oba úseky byly uvedeny do provozu ve 40. letech minulého století. Dnes jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zkorodované, s vymletým dnem i boky, takže na stoce dochází k propadům. Stávající litinové vodovody v Partyzánské a Opltově ulici průměru 100 mm pocházejí z roku 1924. Vykazují inkrustaci 20%, proto budou rekonstruovány současně s kanalizací.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 500 mm v délce 56,2 metrů a průměru 400 mm v délce 135,5 metrů (v Partyzánské ulici) a průměru 500 mm v délce 166,3 metrů (v Opltově ulici). Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylén HD-PE o průměru 90 mm v délce 196 metrů v Partyzánské ulici a v délce 191 metrů v Opltově ulici. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek, rekonstrukce 13 kanalizačních šachet a osazení sedmi podzemních hydrantů. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. významné strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Litvínově proběhne souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Partyzánské a Opltově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:10, www.svs.cz