Pro média a PR

V Načetíně zahajuje SVS rekonstrukci vodovodu


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Načetíně na Chomutovsku další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci opakovaně poruchového vodovodu. Akce je ve finančním objemu 7,77 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje přibližně 75 připojeným obyvatelům k bezporuchovému zásobování pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Načetíně o délce 940 metrů je z polyetylénu. Nejde o mimořádně starý vodovod, pochází z roku 1979. V důsledku tehdejšího nekvalitního položení, kdy potrubí bylo uloženo do rýhy
a poté zasypáno vytěženou zeminou a stavební sutí, je často poruchové.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 960 metrů vodovodního potrubí, cca 247 metrů veřejných částí vodovodních přípojek a k výměně sedmi podzemních hydrantů. Nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD) o průměru 90 mm. Část trasy vodovodu bude nově vedena v krajnici komunikace spojující Načetín s Kalkem, čímž se vyhne soukromému pozemku a podmáčeným pozemkům. Závěrem bude obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 7,77 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s., jež je zároveň dodavatelem pitné vody v regionu. Stavba bude zahájena v 21. týdnu předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce budou zahájeny koncem května a mají být ukončeny do konce října 2009. 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Načetíně zahajuje SVS rekonstrukci vodovodu
Vytištěno: 26.07.2017 00:49, www.svs.cz