Pro média a PR

V obci Lom zahájila SVS rekonstrukci vodovodu a kanalizace


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v místní části Loučná obce Lom na Mostecku, v celkovém finančním objemu téměř 9,3 milionu korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 300 připojených obyvatel pitnou vodou.Snažíme se práce na vodárenských sítích koordinovat, abychom minimalizovali náklady i dopravní omezení obyvatel, proto v této části obce současně zrekonstruujeme nevyhovujícíkanalizaci.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Podkrušnohorské ulici (od křížení s ulicí Vrchlického po Loučenský potok) z roku 1909 je vlivem stáří a opotřebení nutné zrekonstruovat, včetně přípojek. Stávající kanalizační stoka z roku 1940 v téže ulici (od křížení s ulicemi Vrchlického a Karla Hynka Máchy), na kterou je nyní napojeno šest objektů, je také ve špatném technickém stavu.
Obsahem investiční akce SVS je výměna původního litinového vodovodního potrubí průměru 60 a 80 mm v délce 650 metrů za potrubí z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm. Současně bude přepojeno 40 ks vodovodních přípojek včetně výměny jejich veřejných částí v celkové délce 240 metrů. Budou také vyměněny dva podzemní hydranty a na konci vodovodního řadu u Loučenského potoka bude umístěn nový hydrant, jenž bude sloužit k odkalení zrekonstruovaného řadu. Nový vodovodní řad bude veden pouze při jedné straně komunikace, zatímco původní řad víckrát přechází z jedné stany komunikace na druhou.
Stávající kanalizace o průměru 300 mm bude zrušena (zaplněna popílkem). Objekty připojené na původní kanalizaci budou přepojeny do kameninového kanalizačního řadu o průměru 500 mm, který je veden po druhé straně komunikace. Přípojky budou provedeny z kameniny o průměru 300 mm v souhrnné délce 100 metrů.
Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 9,3 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Kokoška s. r. o. se sídlem v Libochovicích. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 24. týdnu 2008. Stavební práce začaly ve 26. týdnu. Mají být podle smlouvy ukončeny do poloviny listopadu 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V obci Lom zahájila SVS rekonstrukci vodovodu a kanalizace
Vytištěno: 26.07.2017 00:48, www.svs.cz