Pro média a PR

V plném proudu je rekonstrukce přivaděče z prameniště Mentaurov do vodojemu Miřejovice

Teplice, 17. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče, kterým je voda z prameniště Mentaurov přiváděna do vodojemu Miřejovice – horní. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je obnova zastaralých sítí, vodovodů a kanalizací. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, abychom zastavili stárnutí majetku. Podmínky stávajícího Podnikatelského záměru SVS však do roku 2015 limitují množství finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč z prameniště Mentaurov přivádí vodu do jednokomorového vodojemu Miřejovice – horní o objemu 40 m3. Ocelový přivaděč vnitřního průměru 60 mm je veden ve volném terénu v hloubce cca 1,5 metru a jednou kříží trasu plynovodu. Přivaděč je z roku 1922 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaný a často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřním průměru 80 mm v celkové délce 1318,2 metrů. Rekonstruovaný přivaděč přispěje k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 205 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 17. září 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 9. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hoštka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V plném proudu je rekonstrukce přivaděče z prameniště Mentaurov do vodojemu Miřejovice
Vytištěno: 28.06.2017 12:44, www.svs.cz