Pro média a PR

V rámci jednoho výkopu vyměňujeme více než stoleté poruchové kanalizační a vodovodní potrubí v Chabařovicích, ul. M. Kršňákové

Teplice, 26. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Ústecku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chabařovicích v ulici Marie Kršňákové.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme více než stoleté, opakovaně poruchové kanalizační a vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 60 připojených obyvatel této lokality.

Více o stavbě:


Kanalizace a vodovod v ulici Marie Kršňákové jsou vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Byly uvedeny do provozu již v roce 1905. Původní kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím vejčitého profilu 300x525 mm uloženým v hloubce 2,5 metru. Vykazuje vysoký stupeň koroze materiálu, praskliny a díry, částečně potrubí dokonce chybí. Stávající vodovod je litinový, inkrustovaný a opakovaně poruchový. SVS proto rozhodla o jejich rekonstrukci provedené v rámci jednoho výkopu.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 111,4 metrů. Součástí stavby bude rekonstrukce revizních šachet na trase, přepojení stávajících kanalizačních přípojek a přípojek pro uliční vpusti.

Pro vodovod bude nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 80 mm v délce 113,6 metrů. Budou osazeny dva podzemní hydranty pro odkalení a odvzdušnění a přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Součástí stavby je obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. listopadu 2012. Stavební práce začaly 10. listopadu frézováním povrchu komunikace a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 16. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,77 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V rámci jednoho výkopu vyměňujeme více než stoleté poruchové kanalizační a vodovodní potrubí v Chabařovicích, ul. M. Kršňákové
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz