Pro média a PR

V Zákupech je zakončena realizace stavby "Zákupy – rekonstrukce ČOV a kanalizace“


Tisková zpráva 31. srpna 2010

V areálu čistírny odpadních vod Nové Zákupy dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) oznámila dokončení realizace sdružené investiční akce „Zákupy – rekonstrukce ČOV a kanalizace“. Jedná se o stavbu z kategorie strategických investic, jejímž obsahem je rekonstrukce stávající čistírny v Nových Zákupech, dostavba splaškové kanalizace v Zákupech a výstavba čtyř čerpacích stanic a výtlačného kanalizačního řadu na ČOV v Nových Zákupech. Rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu přes 24 milionů korun a výstavba kanalizačního systému v objemu přes 38 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Sdružená investiční akce SVS řeší v Zákupech a Nových Zákupech nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, a to i s ohledem na rozvojové plány města. Srpnové povodně zasáhly i tuto naši stavbu, ale naštěstí jen v menším rozsahu. Dosud jsme stavbu financovali výhradně z vlastních zdrojů společnosti, ale věříme, že se nám podaří získat dotaci.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává:“Jde o komplexní projekt, který řeší kanalizační systém i čištění odpadních vod. Odděluje odvádění dešťových vod od vod splaškových. Čištění splaškových vod na zrekonstruované ČOV probíhá v rámci systému, který dokáže flexibilně reagovat na postupný nárůst zatížení.“

„I když byl průběh stavby nepříznivě ovlivněn nálezem nevybuchlé munice a povodní v průběhu dokončování stavby, tak se podařilo celou akci stavebně a technologicky dokončit v termínu a je možné zahájit komplexní vyzkoušení a následně i zkušební provoz čistírny a celé kanalizace,“
dodává za vedoucího člena sdružení zhotovitelů jednatel Ještědské stavební společnosti Václav Kubeš.

Více o stavbě:

Rekonstrukce ČOV

Ve městě Zákupy žije v současné době cca 1850 obyvatel a v Nových Zákupech cca 600 obyvatel. Na kanalizaci a původní ČOV v Zákupech bylo původně napojeno necelých 1300 obyvatel. Ve výhledu se v lokalitě počítá s nárůstem počtu obyvatel, pro něž by původní ČOV nestačila. V části Nové Zákupy byla mechanicko-biologická ČOV původně vybudovaná pro vojenská kasárna v 70. letech 20. století s dostatečně velkou kapacitou. Před rekonstrukcí bylo technologické zařízení zastaralé, některé objekty byly dokonce v havarijním stavu. Biologický stupeň čištění neodpovídal dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto byla připravena celková rekonstrukce.

Rekonstrukce byla navržena tak, aby se využila většina stávajících objektů a vznikl flexibilní systém, který bude pružně reagovat na změny zatížení vlivem postupného nárůstu zatížení. Nová ČOV má systém aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací, s využitím stávající podélně protékané dosazovací nádrže pro separaci kalu, jakož i s gravitačním zahuštěním kalu odpouštěním kalové vody a uskladněním kalu v kalojemu s osazeným míchadlem. Likvidace kalu bude prováděna na dostatečně kapacitní ČOV Česká Lípa. Intenzifikace změnou technologie čištění a dostavby zvýšila kapacitu ČOV na 2 500 EO (ekvivalentních obyvatel). Aby se veškeré odpadní vody ze Zákup i Nových Zákup mohly čistit na ČOV v Nových Zákupech, muselo rovněž dojít k výstavbě nových kanalizačních stok, čerpacích stanic a výtlaků.

Rekonstrukce ČOV probíhala za provozu, odstávky byly pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Nejdéle do 20. 9. budou zahájeny komplexní zkoušky ČOV v trvání 72 hodin. Poté se v první polovině října očekává povolení zkušebního provozu. Mezitím se dokončí povrchy komunikací v areálu ČOV a konečné úpravy provozní budovy. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech.

Výstavba kanalizace

Jedná se o vybudování kompletní kanalizační sítě pro město Zákupy a odvedení odpadních vod kanalizačním výtlakem do stávající gravitační kanalizační sítě, odkud jsou odpadní vody sváděny na ČOV v Nových Zákupech. Dešťové vody jsou svedeny původní kanalizací a odlehčeny do řeky Svitávky. Celkem bylo nově vybudováno 1313 metrů gravitačních stok, 2597 metrů kanalizačního výtlaku a čtyři čerpací stanice odpadních vod. Zároveň bylo zrekonstruováno 354 metrů původní kanalizace. Jako vynucená investice byla provedena rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Ke Koupališti, kde byla položena nejen gravitační kanalizace, ale i kanalizační výtlak. Stavba byla dodatečně rozšířena o rekonstrukci 100 let starého vodovodu v Mimoňské ulici v délce cca 210 metrů. Stavba kanalizace je uváděna do provozu po jednotlivých provozuschopných celcích postupně, od 31. 7. do 15. 9. 2010.

Sdružená investiční akce SVS v Zákupech je v celkovém finančním objemu přes 63 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Stavba má být spolufinancována - je již podána a zaregistrována žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci, v předpokládané výši 20 milionů korun.

Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení – Zákupy – ČOV a kanalizace“. Účastníky sdružení jsou společnosti Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Liberec a Kunst spol. s r. o. Hranice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 12. 8. 2009. Stavební práce na ČOV začaly 31. 8. 2009 a na kanalizaci 13. 9. 2009. Oproti původním předpokladům došlo k cca tříměsíčnímu zdržení stavby. Na začátku stavby byl důvodem nález nevybuchlé munice a následný pyrotechnický průzkum. V srpnu 2010 došlo v důsledku bleskových povodní k zaplavení podzemních čerpacích stanic odpadních vod, což si vyžádalo jejich vyčištění, výměnu části technologie a revizi. Poslední práce na úpravách komunikací budou ukončeny do 31. října 2010.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.  

Více o zhotoviteli:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je od svého založení v roce 1991 převážně zaměřena na výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, vodojemů a čistíren odpadních vod a od roku 1995 i na výstavbu a rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů a přípojek. V roce 2003 začala realizovat také pozemní stavitelství. V roce 2006 získala jako zhotovitel ocenění v soutěži „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v kategorii pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za stavbu „Liberec – Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma“. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Kunst spol. s r. o. Hranice byla založena v roce 1991. Hlavním předmětem podnikání je výstavba vodohospodářských investičních celků - čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic atd. Společnost zajišťuje nejen kompletní technologické dodávky, ale je také dodavatelem kompletovaných kusových dodávek strojů a zařízení, vyrobených na základě vlastní konstrukce. Ve společnosti je zaveden a pravidelně auditován certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost KUNST, spol. s r. o. je korporativním členem České asociace pro vodu CzWA, která nově od r. 2009 sdružuje profesní odborníky a společnosti z oblasti vodárenství a čistírenství.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Zákupech je zakončena realizace stavby "Zákupy – rekonstrukce ČOV a kanalizace“
Vytištěno: 28.06.2017 12:41, www.svs.cz