Pro média a PR

Víte, co platíte v ceně vody?

Teplice, 6. prosince 2012Cenu vody nikdo nestanovuje libovolně, je cenou věcně usměrňo­vanou a je určována podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Ministerstvo financí kalkulaci ceny vody také podrobuje důkladné kontrole. 

Je nutné si uvědomit, z čeho se skládá cena vody. Struktura nákladů je patrná z grafického schématu:

Zaprvé je vidět, že si značnou část, 22% tedy 18,45 Kč, pro sebe „odčerpá“ stát, formou DPH a poplatků za surovou vodu a podzemní vodu, vypouštění „vyčištěných“ vod. Přitom kvalita vody jako vstupní suroviny je často problematická a je stále nákladnější její úprava.

Dále je potřeba vodu upravit na pitnou, uskladnit, dopravit k od­běratelům. Po použití odběratelem ji dopravit zpět jako odpadní vodu, vyčistit a vypustit do přírody vodu čistou. 

Prostředky z ceny vody, potřebné k tomu aby vše fungovalo, zůstanou společnosti pouze ve výši 78% (tedy 64,85 Kč).


Plných 52% (33,65 Kč) z těchto prostředků je přímo re­investováno do obnovy
vodohospodářské infrastruktury, která je nezbytná, aby si občané mohli otočit kohoutkem a pustit vodu.

Je potřeba si uvědomit, že cena vody je hlavní zdroj na obnovu VH majetku tak, aby mohl sloužit i budoucím generacím. Z výše uvedeného je patrné, že pokud cena vody nebude vytvářet dostatek finančních zdrojů na obno­vu, bude majetek stárnout a bude potřeba v ještě kratším časovém úseku více financí na udržení VH infrastruktury v chodu.


SOLIDÁRNÍ CENA vody je výhodou a jedním z pilířů existence SVS.
Stručně řečeno znamená, že v každém místě je stejná cena vodného a stočného, bez ohledu na velikost města či obce a její investiční potřeby do vodárenské infrastruktury. Pokud by zde tento princip nebyl, v závislosti na odlišných místních podmínkách by někde měli výrazně dražší vodu, a jinde by pro ně byla nedostupná kanalizace a čistírna odpadních vod.


...klikněte na obrázek ke zvětšení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Víte, co platíte v ceně vody?
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz