Pro média a PR

Vodárenské společnosti podpořily vznik naučné stezky v Neštěmicích


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. podpořily vznik naučné stezky v Ústí nad Labem - Neštěmicích, která je věnovaná ekologické tématice čištění odpadních vod.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS), která je největším vlastníkem vodárenské infrastruktury v celém Libereckém a Ústeckém kraji společně s provozovatelem této infrastruktury – společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze skupiny Veolia Voda (SčVK) podpořila vznik naučné stezky věnované tématice čištění odpadních vod. Naučná stezka je vybudována v okolí ústřední čistírny odpadních vod pro krajské město Ústí nad Labem v Neštěmicích. Projekt zaštiťují město Ústí nad Labem a městská část Neštěmice.

Zahájení provozu naučné stezky se uskuteční v úterý 6. února 2007 v 10 hodin na pozvání starostky městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice paní Liany Wagnerové na radnici v Neštěmicích, a to za účasti gen. ředitele SVS Ing. Miroslava Harciníka, gen. ředitele SčVK Ing. Ondřeje Beneše a ředitelů nejbližších základních škol. Ve stejný den bude zároveň probíhat Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod Neštěmice, určený žákům základních a středních škol tohoto městského obvodu.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „Naší snahou je zpříjemnit obyvatelům města a výletníkům na kolech cestu k areálu čistírny odpadních vod a současně zvýšit u široké veřejnosti povědomí o procesu a významu čištění komunálních odpadních vod. S ohledem na životní prostředí nebudujeme nové komunikace, ale doplňujeme ty stávající zajímavými informacemi o našich objektech a používaných technologiích.“

„Málokterý z našich zákazníků si dokonale uvědomuje náročnost procesu, který následuje po spláchnutí WC nebo vypuštění výlevky. Naučná stezka jistě přispěje k tomu, aby se i veřejnost mohla zábavnou formou seznámit s náročnou činností, která zajistí, že voda se po použití opět vrací do přírody v původní kvalitě.“ doplňuje Ing. Ondřej Beneš, generální ředitel SčVK. „Zvídavým zákazníkům, kterým nebude stačit naučná stezka, nabízíme možnost fyzicky se seznámit s funkcí komunální čistírny odpadních vod Neštěmice při exkurzi s odborným výkladem. Termín exkurze si lze sjednat v naší společnosti.“

Více o cyklostezce:


Stezka začíná v Krásném Březně v lokalitě Pivovarská zahrada. Pokračuje po stávající stezce využívané cyklisty do Neštěmic k sídlišti Skalka. Stěžejní - informační - část naučné stezky vede od sídliště Skalka kolem základní školy, ulicí Peškovou k Seifertově ulici. Zakončena je ve Veslařské ulici u areálu čistírny odpadních vod.

Naučná stezka je vybavena třinácti informačními tabulemi. Jednotlivé stojany s informačními deskami seznamují pěší a cyklisty s vlivem čištění odpadních vod na životní prostředí, s technickou specifikací neštěmické čistírny, s jejími jednotlivými technologickými kroky, ale i s rolemi a kompetencemi Severočeské vodárenské společnosti a Severočeských vodovodů a kanalizací. Osazení všech stojanů s instalací informačních tabulí bylo ukončeno minulý měsíc.

Informace o naučné stezce s plánkem rozmístění informačních cedulí budou umístěny v Ústí nad Labem – Krásném Březně v parčíku u supermarketu na rohu ulic Neštěmické a Krčínovy a v lokalitě Pivovarská zahrada. Na druhé straně stezky bude tato informace umístěna u vjezdu do areálu čistírny odpadních vod v Neštěmicích.

SVS a SčVK již loni zrealizovaly v Ústeckém kraji naučnou stezku a cyklostezku věnovanou tématice výroby pitné vody Meziboří – Litvínov a v přípravě je pro sezónu 2007 v Libereckém kraji naučná stezka a cyklostezka věnovaná stejné tématice v okolí vodní nádrže a úpravny vody Bedřichov.

Více o vlastnické vodárenské společnosti - SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.109 km vodovodů, 3.237 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 156 čistíren odpadních vod, 1.051 vodojemů, 587 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí, jednu akcii vlastní stát. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,252 milionu obyvatel – z toho je 1,049 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,878 milionu na kanalizaci a 0,823 milionu na čistírny odpadních vod.

Více o provozní vodárenské společnosti – SčVK:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou obratem druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiných společností provozuje tyto služby v okolí Prahy, okresech Sokolov a ve Špindlerově mlýně. Společnost má 1775 zaměstnanců a provozuje 59 úpraven pitné vody a 201 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., je členem skupiny Veolia Voda, která je největší společností na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni. Zásobuje 4 mil. obyvatel a zaměstnává 6 000 osob.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodárenské společnosti podpořily vznik naučné stezky v Neštěmicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz