Pro média a PR

Vodovodní přivaděč Bílence - Hrušovany je v rekonstrukci


Tisková zpráva, 3. října 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodního přivaděče Bílence – Hrušovany ve finančním objemu 4,4 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce téměř kilometru vodovodního přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 250 připojených obyvatel obce Hrušovany.“ 

Více o  stavbě:

Obec Hrušovany je zásobována z dolního vodárenského pásma Chomutov. Na stávajícím přivaděči do obce Hrušovany je posilovací stanice Bílence, která zvyšuje tlak v přivaděči. Přivaděč z PVC byl uveden do 
provozu roku 1976 a vlivem stáří je opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního PVC potrubí za odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 160 mm v délce 445 metrů a o průměru 150 mm v délce 545 metrů, celkem tedy 990 metrů. Trasa přivaděče je vedena převážně ve volném terénu s dvěma podchody pod řekou Chomutovkou a bezejmenným potokem. Vzhledem ke špatné prostupnosti území, kde jsou pozemky ve vlastnictví řady subjektů, bude stavba provedena bezvýkopovou metodou, řízeným podvrtem.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 3,657 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v srpnu 2011. Stavební práce byly zahájeny v září 2011. Termín dokončení je stanoven do 30. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodovodní přivaděč Bílence - Hrušovany je v rekonstrukci
Vytištěno: 28.06.2017 12:33, www.svs.cz