Pro média a PR

Vodovody a kanalizace na severu Čech mají stále stejného provozovatele


Tisková zpráva, 16. května 2011

V médiích (Hospodářské noviny 12. 5. 2011) byla publikována informace, která způsobila rozruch v oboru vodovodů a kanalizací. Týkala se jedné z největších vlastnických společností v ČR - Severočeské vodárenské společnosti a. s., jejímiž akcionáři jsou výhradně města a obce Ústeckého a Libereckého kraje. Na základě určitých dílčích informací z webových stránek Ministerstva financí vznikl následující závěr: „Největším loni na ministerstvo přihlášeným projektem je výběr nájemce vodovodů a kanalizací od Severočeské vodárenské společnosti v hodnotě přes 30 miliard korun, která se postarala podstatným dílem o loňský nárůst celkové hodnoty evidovaných PPP projektů“. Ve skutečnosti v roce 2010 nedošlo k výběru nového provozovatele v severních Čechách - vše bude probíhat až v roce 2020, kdy bude končit platnost stávající smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací.

Ministerstvo financí České republiky pravidelně zveřejňuje tzv. Přehled projektů PPP územních samosprávných celků, na něž se vztahuje koncesní zákon (§ 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění). Projekty PPP (týkající se spolupráce soukromého a veřejného sektoru) jsou realizovány obvykle na základě koncesních smluv. Tento přehled Ministerstva financí obsahuje souhrnné informace o nových koncesních smlouvách, ale také současně o uzavřených dodatcích (změnách) již existujících koncesních smluv.

Severočeská vodárenská společnost a. s. jako vlastník vodovodů a kanalizací uzavřela dne 26. 8. 1999 s provozovatelem - Severočeskými vodovody a kanalizacemi a. s. - smlouvu o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o právech a povinnostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících. K této koncesní smlouvě byl v roce 2010 uzavřen dodatek č. 10 smlouvy, jehož účelem je uvedení smlouvy do souladu s pravidly tzv. nejlepší mezinárodní praxe jako podmínky pro získání dotace z evropského Fondu soudržnosti pro období 2004 - 2006 v projektu Lužická Nisa. Doba trvání smlouvy se dodatkem č. 10 nemění a smlouva je uzavřena do 31. 12. 2020.

Bylo také zveřejněno, že hodnota koncesní smlouvy je více než 30 miliard korun. Vstupem pro výpočet předpokládané hodnoty koncesní smlouvy byly celkové předpokládané výdaje provozovatele-koncesionáře do konce trvání smlouvy (tj. za 10 let v rozmezí 2011-2020). Uvedená „hodnota smlouvy“ nepředstavuje v žádném případě „cenu smlouvy“, kterou by někdo uhradil vlastníkovi vodovodů a kanalizací. Jedná se pouze o charakteristiku významu smlouvy.

K uzavření koncesní smlouvy, ale také ke změně koncesní smlouvy, je vlastník vodovodů a kanalizací povinen podle koncesního zákona vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. Toto bylo vydáno bez výhrad a současně Ministerstvo financí zahrnulo zmiňovaný dodatek do své statistiky koncesních smluv.

Popsaný případ prokazuje, že ke zvýšení informovanosti veřejnosti by mohlo prospět, kdyby Ministerstvo financí rozdělilo evidované žádosti o stanovisko podle koncesního zákona na dvě samostatné skupiny. V jedné by byly publikovány informace o skutečně nových PPP projektech (o nových koncesních smlouvách), ve druhé by se evidovaly hodnoty koncesních smluv, u kterých došlo pouze ke změně koncesní smlouvy (dodatky k existujícím smlouvám).

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodovody a kanalizace na severu Čech mají stále stejného provozovatele
Vytištěno: 26.07.2017 00:38, www.svs.cz