Pro média a PR

Výkopovou metodou i protlakem provádíme rekonstrukci přívodního řadu v Havrani - Saběnicích na Mostecku

Teplice, 5. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci přívodního a rozváděcího řadu v Saběnicích, jež jsou částí obce Havraň.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný úsek přivaděče a rozváděcího řadu zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně dvě desítky připojených obyvatel. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:

Stávající přívodní a rozváděcí řad z litiny vnitřního průměru 80 mm byl v Havrani - Saběnicích uveden do provozu roku 1967. Vodovodní přivaděč je veden převážně v zeleném pásu, polem, pod vodotečí a pod komunikací. Rozváděcí řad je veden v obci v zeleném pásu a v komunikaci. Kvůli velmi častému výskytu poruch SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 795 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase. Řad bude rekonstruován převážně výkopovou metodou v zeleném pásu v délce 777 metrů. Jednou bude realizován podchod pod místní vodotečí. Pod komunikací Saběnice – Sušany bude řad rekonstruován bezvýkopovou metodou - protlakem. V intravilánu obce Havran – Saběnice bude řad místy veden v komunikaci. V rámci akce dojde také k přepojení stávajících 9 vodovodních přípojek a bude osazen 1 podzemní hydrant.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Výkopovou metodou i protlakem provádíme rekonstrukci přívodního řadu v Havrani - Saběnicích na Mostecku
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz