Pro média a PR

Vyměníme dožilou kanalizaci z r. 1909 a vodovov v Liberci - Doubí, v ul. Proletářská, Sportovní a Hodkovická

Teplice, 23. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Liberci – Doubí, v ulicích Proletářské, Sportovní a Hodkovické.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaná kanalizacea vodovod zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele dané lokality. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny investičních prostředků SVS, tj. 830 milionů korun. Momentálně v Liberci provádíme několik akcí v rámci obnovy našich sítí.

Více o stavbě:


Stávající jednotné kanalizační stoky v uvedených ulicích byly uvedeny do provozu roku 1909. Dnes jsou v havarijním stavu – jejich betonové potrubí je děravé a zborcené, dno je vymleté, místy jsou vrostlé kořeny. V důsledku toho dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod do stoky. Kanalizace je uložena v hloubce do 3 metrů v komunikaci z dlažebních kostek a asfaltobetonu. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z roku 1978 z oceli a polyetylénu, který bude rekonstruován v rámci stejné akce.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. V první etapě dojde v Proletářské ulici k výstavbě kameninové kanalizační stoky průměru 300 mm v délce 580 metrů místo dvou původních stok uložených v souběhu. Bude přepojeno i 125 kanalizačních přípojek na trase. Zároveň bude rekonstruován vodovod v délce 572 metrů. Použije se tvárná litina průměru 100 mm v délce 572 metrů a přepojeno bude 32 vodovodních přípojek.

Ve druhé navazující etapě ve Sportovní ulici dojde k výstavbě kanalizační stoky. Použije se kamenina průměru 300 mm v délce 565 metů. Přepojeno bude 33 stávajících kanalizačních přípojek na trase. Zároveň dojde k výstavbě kanalizace v Hodkovické ulici za použití kameniny průměru 500 mm v délce 76 metrů a k propojení šachet.

Statutární město Liberec v této lokalitě naplánovalo v některých úsecích nové povrchy komunikací jako svou investiční akci, proto Liberec a SVS v záležitosti finálních úprav povrchu komunikací budou postupovat koordinovaně.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. srpna 2013. V těchto dnech si zhotovitel zajišťuje výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. SVS v Liberci realizuje další investiční akce - probíhají rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Luční ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého, Dvořákově, Škroupově, Lesní a na Sukově náměstí, rekonstrukce vodovodu v Puškinově ulici, rekonstrukce vodovodu a kanalizace u sv. Antonína.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměníme dožilou kanalizaci z r. 1909 a vodovov v Liberci - Doubí, v ul. Proletářská, Sportovní a Hodkovická
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz