Pro média a PR

Vyměňujeme dožilou kanalizaci a vodovod v Teplicích, Souběžné ul.

Teplice, 22. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Teplicích – Proseticích další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Souběžné ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám ukládá legislativa. Stavbu v Souběžné ulici provádíme úsporně, v rámci jednoho výkopu. Rekonstruované úseky kanalizace a vodovodu zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro přibližně 100 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Souběžné ulici byla vybudována v předválečných letech v rámci odkanalizování Starých Prosetic. Je tvořena zčásti zděným profilem 600/400 mm a zčásti betonovými trubkami průměru 300 mm. Stoka je v havarijním stavu, protože dochází k propadům cihelného zdiva. V těsném souběhu s ní je veden litinový vodovod průměru 80 mm z roku 1964. Potrubí je značně inkrustované, s netěsnými spoji. SVS proto rozhodla, že kanalizace a vodovod zde budou rekonstruovány souběžně, v rámci jednoho výkopu. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v délce 223 metrů. Pro kanalizace se použije potrubí z kameniny průměru 400 mm v délce 214 metrů. Součástí stavby je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek na trase a propojení na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun. Paralelně probíhají přímo v Teplicích i další investiční akce SVS – rekonstrukce vodovodů v ulicích Krušnohorské a Českobratrské a souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Duchcovské ulici.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme dožilou kanalizaci a vodovod v Teplicích, Souběžné ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz