Pro média a PR

V Lovosicích, Ústecké ul., rekonstruujeme z důvodu špatného technického stavu kanalizační stoku z r. 1928

Teplice, 20. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Lovosicích další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Ústecké ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale v tom narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody. Hledáme proto všechny cesty, kde a jak přípravu a realizaci našich investic zefektivnit.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Ústecké ulici, uvedená do provozu roku 1928, odvádí odpadní vody z přilehlých objektů. Kanalizace je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaná, místy potrubí chybí a vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. Kanalizace je vedena zčásti v asfalto-betonové komunikace a zčásti v zeleném pásu. Souběžně vedený litinový vodovod z roku 1938 rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazena původní betonová kanalizace potrubím z kameniny průměru 300 mm v délce 140 metrů, včetně přepojení stávajících 20 kanalizačních přípojek na trase. Závěrem stavby bude provedena obnova povrchů komunikace a zeleného pásu v rozsahu dotčeném stavbou. Tato stavba bude koordinována s investiční akcí Města Lovosice "Rekonstrukce a prodloužení chodníku v ulici Ústecká". V prostoru této plánované akce proto bude povrch v rámci investiční akce SVS pouze provizorně dosypán. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. Rekonstruovaná kanalizace přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 70 připojených obyvatel daného úseku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Lovosicích, Ústecké ul., rekonstruujeme z důvodu špatného technického stavu kanalizační stoku z r. 1928
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz