Pro média a PR

Začala II. etapa rekonstrukce vodovodu v Českém Dubu, v ul. Svobody


Tisková zpráva, 1. října 2010

V Českém Dubu provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je II. etapa rekonstrukce vodovodu v ul. Svobody v celkovém finančním objemu 3,3 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Naše investiční akce přispěje k bezporuchovému zásobování 90 připojených obyvatel této lokality pitnou vodou.“

Více o  stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v ul. Svobody ve směru z Českého Dubu na Kněžičky v zástavbě rodinných domů je vlivem stáří (uveden do provozu r. 1914) ve špatném technickém stavu. Potrubí vykazuje inkrustaci až 40% profilu.

Provede se rekonstrukce vodovodního řadu výměnou za potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 100 mm v celkové délce 644 metrů. Zrekonstruovaný řad bude v téže ulici napojen na vodovodní řad průměru 110 mm, zrekonstruovaný r. 2005. Dále se provede přepojení 25 ks stávajících vodovodních přípojek. V souběhu s rekonstruovaným vodovodním řadem jsou vedeny dvě větve kanalizace, které však rekonstrukci nepotřebují. Stavba se provede v koordinaci se správcem komunikace, který zde plánuje rekonstrukci vozovky.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 2,754 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2010. Stavební práce byly zahájeny v témže měsíci a mají být podle smlouvy dokončeny do května 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala II. etapa rekonstrukce vodovodu v Českém Dubu, v ul. Svobody
Vytištěno: 26.07.2017 00:49, www.svs.cz