Pro média a PR

Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v České Lípě, Hrubínově ul.


Tisková zpráva, 8. září 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v České Lípa, Hrubínově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 2,5 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, aby bylo ev. možné jejich výměnu provést v rámci jedné akce, jednoho výkopu. Naší snahou je omezit opakované dopravní uzavírky komunikací.“ 

Více o stavbě:

V České Lípě je v Hrubínově ulici jednotná kanalizace ze začátku minulého století. Betonová stoka zde odvádí odpadní vody z rodinných a bytových domů. Je ve špatném technickém stavu, beton je zkorodovaný, revizní šachty neodpovídají současným standardům a problém je i s dimenzí potrubí, protože vlivem destrukce dochází k jeho ucpávání.

V souběhu s kanalizační stokou je veden vodovodní řad z roku 1970, který je zhotoven z tehdy používané problémové litiny polské výroby, jež má tendenci k prasklinám a korozi. Tento vodovod proto bude rovněž rekonstruován. Další souběžný litinový vodovodní řad z roku 1926 v této ulici, který je zarostlý a poruchový, bude vyřazen z provozu.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o průměru 250 mm za kameninu o průměru 300 mm v délce 84 metrů. Bude vybudována nová revizní šachta a rekonstruovány budou veřejné části pěti stávajících kanalizačních přípojek. Litinový vodovod o průměru 150 mm bude v délce 85 metrů nahrazen odolným vysokohustotním polyetylénem (HD-PE) o průměru 160 mm. Součástí stavby je i propojení vodovodu na stávající síť a na propoj z ulice 5. května. Bude zároveň provedena rekonstrukce pěti stávajících vodovodních přípojek. V důsledku vyřazení starého vodovodu z provozu, kdy distribuce vody bude zajištěna jen rekonstruovaným řadem z HD-PE, dojde také prodloužení tří původních vodovodních přípojek v souhrnné délce cca 14 metrů.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,072 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je Provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2011. Stavební práce byly zahájeny 1. září a termín dokončení je stanoven do 31. října 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v České Lípě, Hrubínově ul.
Vytištěno: 26.07.2017 00:50, www.svs.cz